Skip to main content

Wydawnictwo eBooki.com.pl specjalizuje się w składzie, opracowaniu technicznym oraz produkcji i wydawaniu publikacji elektronicznych - ebooków. Oferujemy również techniczne i logistyczne wsparcie (outsourcing) procesów wydawniczych dla różnych instytucji oraz osób prywatnych chcących wydawać publikacje pod własnym szyldem.


Rządy prawa i europejska kultura prawna

Rządy prawa i europejska kultura prawnaNiewątpliwie problematyka rządów prawa i europejskiej kultury prawnej jest interesująca, zarazem jednak bardzo złożona. Podkreślić należy, iż rządy prawa stały się jednym z centralnych pojęć współczesnego dyskursu prawnego. Istota rządów prawa opiera się na dwóch podstawowych zasadach. Są to mianowicie „sprawowanie” władzy przez prawo oraz ograniczenie władzy przez prawo. Mówiąc innymi słowy: władza wykonuje swoje działania, stosując prawo i jednocześnie jest tym prawem związana. W najszerszym sensie sformułowanie „rządy prawa” oznacza, że ludzie winni są posłuszeństwo prawu i powinni pozostawać pod jego rządami. W teorii prawa i polityki termin ten używany jest zazwyczaj w węższym sensie, tj. że władza powinna być podporządkowana prawu i pozostawać pod jego rządami. W naszej ocenie idea rządów prawa zasługuje na to, aby wciąż powracać do wiążących się z nią pytań, doświadczeń i dylematów. Podobne wrażenie odnosi się do europejskiej kultury prawnej, której najnowszym składnikiem jest prawo Unii Europejskiej. Prawo to odznacza się połączeniem cech kultury prawa stanowionego z cechami kultury common law (prawa precedensowego). W prawie unijnym dominują cechy kultury prawa stanowionego, natomiast obecność cech kultury common law objawia się głównie w przyjęciu angielskich zasad spornego procesu sądowego, odformalizowania dialogu sądowego czy preferowania pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

Mandatum w poglądach glosatorów i komentatorów

Mandatum w poglądach glosatorów i komentatorówMandatum było kontraktem, w którym jedna osoba zobowiązywała się nieodpłatnie do wykonania powierzonej jej czynności, druga zaś winna pokryć koszty i wyrównać straty spowodowane zleceniem. Z fragmentu Digestów mówiącego, iż zlecenie brało swój początek z moralnej powinności i przyjaźni, wynikało, że nie bazowało ono na chęci osiągnięcia zysku, lecz na innych pobudkach. Zgłębiający to zagadnienie uczeni podkreślali, że mandatum u swych początków było bezpłatną przysługą wykonaną przez przyjaciela, za którą zapłatę stanowiła wdzięczność i nadzieja na rewanż w przyszłości. Z czasem zlecenie stało się kontraktem przewidującym możliwość otrzymania gratyfikacji. W praktyce przyjmowanie zleceń przynosiło niejednokrotnie znaczne zyski. Kontrakt zlecenia, odrywając się od wcześniejszego kontekstu społecznego, stał się prawną formą korzystania z usług innych w różnym zakresie. Obraz mandatum, który wyłania się z kompilacji justyniańskiej, ma skomplikowany charakter. Szerokie ujęcie mandatum stwarzało możliwość objęcia regulacją rozmaitych sytuacji i przenikania się różnych instytucji prawnych. Glosatorom i komentatorom prawo rzymskie znane było głównie z ustawodawstwa cesarza Justyniana. Odrodzenie studiów nad prawem rzymskim wiązało się z odnalezieniem w połowie XI w. rękopisu Digestów. Centrum badań stała się Bolonia, gdzie pod koniec XI w. Irnerius, będący uprzednio nauczycielem gramatyki, oparł nauczanie na objaśnianiu przysparzających trudności terminów zawartych w kompilacji justyniańskiej. W efekcie powstawały glosy zapisywane początkowo między wersami właściwego tekstu, a później na marginesach stronic. Od tej metody pracy nad tekstem wywodzi się nazwa szkoły obejmująca uczonych tworzących od połowy XI do połowy XIII w. Przyjmuje się, że podsumowaniem dorobku glosatorów jest Glossa Ordinaria Accursiusa. Kolejni uczeni, których w nauce nazywa się postglosatorami czy komentatorami, odwołując się do poglądów swoich poprzedników, cytowali najczęściej właśnie wyżej wspomniane dzieło. Nazwa „komentatorzy” pochodzi również od jednej z form ich twórczości literackiej – komentarza. Inną uprawianą przez nich formą były consilia, porady prawne sporządzane na zamówienie podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem problemów prawnych. Zwykle jako zamykającego poczet komentatorów okresu średniowiecza wymienia się żyjącego na przełomie XV i XVI w. Jasona de Mayno, należy jednak zaznaczyć, że także później miało miejsce komentowanie Corpus Iuris Civilis w myśl zasad przyjętych w tej szkole.

Zarządzanie szkołą wyższą

Zarządzanie szkołą wyższąProblematyka zarządzania szkołą wyższą w warunkach głębokich przeobrażeń systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego, których liczne pozytywne i negatywne skutki wymagają stałej obserwacji i analizy, nie stała się – jak dotąd – przedmiotem odrębnych analiz teoretycznych. Niniejsza książka jest pierwszą próbą wyczerpującego omówienia tego zagadnienia. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat wybranych zagadnień z zakresu zarządzania szkołą wyższą..

Dzisiaj jednych bulwersuje, a niektórych szczególnie niepokoi poziom rozwoju nauki, zmiany rozwiązań strukturalnych i finansowych polskich uczelni. Nie może więc zdumiewać, że we wszelkich dyskusjach na temat rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego nacisk jest położony – niejako z natury rzeczy – na postulat zachowania autonomii uczelni wyższych, które powinny stanowić o sobie, o swoim profilu kształcenia, strukturze i misji. Wydaje się, iż istnieje konieczność sformułowania na nowo roli szkolnictwa wyższego, które jest również wpisane w naturę nowoczesnych instrumentów zabezpieczających funkcjonowanie instytucji demokratycznych. Książka ma służyć przede wszystkim praktykom (osobom zatrudnionym w szkołach wyższych). Może ona być wykorzystana także dla potrzeb dydaktycznych. Zarządzanie szkołą wyższą jest bowiem jednym z elementów przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa i administracji naszych uniwersytetów oraz innych szkół wyższych. Celem opracowania jest wreszcie zwrócenie uwagi na niedoceniany, względnie ujmowany w sposób powierzchowny, problem zarządzania szkołą wyższą w warunkach gospodarki rynkowej. Ma więc ono być traktowane jako materiał do dalszych dyskusji na ten temat.

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2014, vol. 3, no 2

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2014, vol. 3, no 2Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Kolegium Redakcyjne:
Leonard Górnicki (przewodniczący)
Bożena Górna
Julian Jezioro
Aleksandra Dorywała

Redaktorzy tematyczni:
Prawo publiczne: Ryszard Balicki, Dagmara Gruszecka, Rajmund Kokot
Prawo prywatne: Krzysztof Zagrobelny
Historia oraz teoria i filozofia prawa: Rafał Wojciechowski, Przemysław Kaczmarek

Redaktor statystyczny:
Ewa Mika

Redaktor językowy:
Aleksandra Dorywała

Constitutional courts and European Union law

Constitutional courts and European Union lawThe Treaties establishing the basis of the European Union are not its constitution, which would subordinate all other norms binding in the EU territory, while the Court of Justice of the European Union is not a court conclusively adjudicating on the conflicts between EU and national norms. Moreover, constitutions remain legal acts of supreme legal force in the Member States and their observance is as a rule enforced by constitutional courts. Thus a conflict is inherent in the system, but at the same time there are Treaty and constitutional provisions, thanks to which the Court of Justice of the European Union on the one hand and constitutional courts on the other can interpret and apply law to attain common objectives of the integration without undermining fundamental principles of a democratic State ruled by law. The demand supported by the doctrine that the interested courts should conduct a specific “dialogue” by all means deserves praise. Since there is no ultimate mediator, this remains the only way of resolving conflicting situations. Together with the Court of Justice of the European Union constitutional courts should actively create the European legal area. On the one hand, they determine constitutional limits of integration, which should be considered an element of forming constitutional traditions to be taken into consideration by the Court of Justice of the European Union in its case-law; on the other hand, the stance adopted by these constitutional courts which base the relations with EU law on the presumption of compliance of EU law provisions and their interpretation conducted by the CJEU with the values and principles expressed in constitutional provisions should be propagated.

Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa

Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawaPrzedmiotem pracy jest analiza tego, jak w polskiej teorii prawa postrzegane są związki tej dyscypliny z filozofią. Analizując to zagadnienie autor łączy elementy rekonstrukcyjne z reinterpretacyjnymi. Z jednej więc strony odtwarza i porządkuje wypracowane w polskiej teorii prawa stanowiska dotyczące wskazanej wyżej kwestii. Wedle podstawowego twierdzenia, fundującego strukturę pracy, problem związków z filozofią podejmowany był w polskiej teorii prawa w trzech debatach: o filozofii prawa, o filozoficznych podstawach teorii prawa oraz o integracji zewnętrznej prawoznawstwa. Analizie tych debat towarzyszy mocne wyeksponowanie istniejących między nimi związków i zależności. Z drugiej strony autor wprowadza propozycje reinterpretacyjne. Najwięcej uwagi poświęca przy tym metateoretycznej koncepcji Jerzego Wróblewskiego, proponując rozwinięcie kluczowej dla rozważań łódzkiego teoretyka kategorii „relacji przyporządkowania”. Przedstawione są dwie możliwości interpretacji tej relacji, określane mianem „mocnej” i „słabej”, odwołujące się do odmiennych sposobów lokowania filozofii względem innych obszarów kultury. Wedle interpretacji mocnej, nawiązującej do idei transcendentalizmu, filozofia jest fundamentem innych części kultury, w tym teorii prawa. Wedle interpretacji słabej natomiast, filozofia jest tylko jednym z wielu równorzędnych obszarów kultury.

Polski system azylowy

Polski system azylowyZasadniczym celem pracy jest analiza form ochrony cudzoziemców na terytorium RP tworzących polski system azylowy. Z natury transgraniczny charakter problematyki, wykraczającej poza granice jednego państwa i wymagającej podejmowania przez państwa działań wspólnych, także w drodze przekazania kompetencji do regulowania tych zagadnień organizacji międzynarodowej, powoduje, że zagadnienie to ma złożony charakter i wykracza poza jedną, tradycyjnie wyodrębnianą, gałąź prawa. Będąc instytucją prawa publicznego, ochrona cudzoziemców jest jednocześnie materią prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej konstruującego Wspólny Europejski System Azylowego i krajowego prawa administracyjnego, rozumianego jako fragment porządku prawnego pochodzącego od prawodawcy krajowego. Rodzi to naturalne dążenie do ustalenia, kto, w jakim zakresie i z jakim skutkiem uregulował tę materię w multicentrycznym systemie prawa. Najistotniejsze jest jednakże poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy polski system azylowy, stanowiąc jeden z elementów europejskiej wielopoziomowej i multipaństwowej układanki, zaspokaja potrzebę ochrony człowieka, zarówno tego, który w Europie jako uchodźca poszukuje schronienia, jak i tego, który znajduje się w centrum uwagi państwa jako jego obywatel i którego interes indywidualny powinien być realizowany jako cel ostateczny wszelkich działań organów państwa.

Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 1

Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 1Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym. Teksty publikowane są na platformie De Gruyter Open oraz w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe wytyczne dla autorów zawarte zostały w na stronie internetowej www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl.

The Polish Journal of Applied Psychology is devoted primarily to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems, and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.

18. Międzynarodowe Targi Książki

Wszystkich, którzy chcą się osobiście spotkać z przedstawicielami Wydawnictwa eBooki.com.pl zapraszamy na 18. Międzynarodowe Targi Książki, które odbeda sie w Krakowie 23-26 października 2014 r. Będziemy tam dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego Wydawnictwa SEVEN, właściciela profilu Pora Na Czytanie - https://www.facebook.com/PoraNaCzytanie. Zaproszenie kierujemy szczególnie do przedstawicieli środowisk akademickich, z którymi chcielibyśmy porozmawiać o naszej ofercie dotyczącej promocji polskiej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki dostępnej pod adresem - http://www.ebooki.com.pl/publikacje/eBooki_oferta_dla_uczelni.pdf. Wdzięczni będziemy za Państwa opinie i sugestie. Będziemy przy stoisku C81 w Hali Wisła. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz dojazdu mozna znaleźć na stronie - http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/18-targi-ksiazki-w-krakowie/o-imprezie.html