Skip to main content

Wydawnictwo eBooki.com.pl specjalizuje się w składzie, opracowaniu technicznym oraz produkcji i wydawaniu publikacji elektronicznych - ebooków. Oferujemy również techniczne i logistyczne wsparcie (outsourcing) procesów wydawniczych dla różnych instytucji oraz osób prywatnych chcących wydawać publikacje pod własnym szyldem.


Rozmowa z dr. inż. Cezarym Mazurkiem o polskich bibliotekach cyfrowych

Dr Cezary Mazurek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego opowiada o polskich bibliotekach cyfrowych i systemie informatycznym dLibra, który umożliwił masową digitalizację zasobów polskich bibliotek i repozytoriów. Rozmowa została zarejestrowana podczas Konferencji i3 2013.

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 2

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 2Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

Isajos Mowy

Isajos MowyPoniższy tom jest pierwszym kompletnym przekładem na język polski mów Isajosa (ok. 420 – ok. 340 p.n.e.), wybitnego logografa, czyli płatnego autora mów sądowych, zaliczanego tradycyjnie do kanonu attyckich mówców.

Wśród polskich badaczy antyku spuścizna tego „pisarza mów” nie cieszyła się dotąd zbytnim zainteresowaniem. Polscy filologowie klasyczni widzieli w jego twórczości raczej przedmiot badań historyka kultury czy też prawa. Nie bez wpływu na takie podejście do tego logografa pozostawała z pewnością mała różnorodność jego zachowanych mów, dotyczących głównie procesów spadkowych. Mowy sądowe, istotne źródło poznania ateńskiego prawa, długo pozostawały poza sferą zainteresowań polskich badaczy antyku. Najbardziej „zapomniany” wśród greckich logografów był, jak się wydaje, Isajos. Tymczasem jego mowy stanowią prawdziwą „kopalnię informacji” na temat greckiej obyczajowości, rodziny a zwłaszcza prawa.

Twórczość Isajosa stanowi przejście od dawnej retoryki Lizjasza do szczytów attyckiej wymowy osiągniętych przez jej niekwestionowanego mistrza – Demostenesa. Wprowadzenie innowacji do attyckiej wymowy sądowej po Lizjaszu było niesłychanie trudne. Tym bardziej należy docenić Isajosa, który, mimo pewnego wpływu Lizjasza, zdołał stworzyć własny i oryginalny styl.

Aktualne zagadnienia prawa prywatnego

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

e-Monografie; seria nr 19

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura techniczna wydziałowej biblioteki cyfrowej - uczelniane repozytorium wiedzy

Wydziałowa biblioteka cyfrowa tworzona jest jako kolekcja Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Takie rozwiązanie pozwala na ścisłą integrację wydziałowej biblioteki cyfrowej z infrastrukturą informatyczną wykorzystywaną do budowy oraz obsługi BCUWr, a jednocześnie umożliwia wydziałowej bibliotece zachowanie autonomii pozwalającej na prowadzenie własnej polityki gromadzenia, zgodnej z profilem danego Wydziału. Z organizacyjnego punktu widzenia takie podejście do budowy ogólnouczelnianego repozytorium wiedzy, bo tak można określić zbiór wydziałowych bibliotek cyfrowych, umożliwia wykorzystanie synergii kompetencji oraz motywacji, wynikającej ze współpracy bibliotekarzy dziedzinowych. Zjawisko synergii w bibliotekarstwie cyfrowym nie jest zjawiskiem nowym, ponieważ od przeszło pięciu lat jest  wykorzystywane na skalę ogólnokrajową przy rozwijaniu polskiego systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych. Sukcesy towarzyszące rozbudowie ogólnopolskiej infrastruktury pozwalają przypuszczać, że te same mechanizmy sprawdzą się również w skali mikro, czego potwierdzeniem może być funkcjonowanie Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr.

Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych

Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych

ePUB «» MOBI «» PDF

Prawo osobowe oraz prawo rodzinne należą do regulacji dotyczącej określenia stanu cywilnego osoby fizycznej.

Pojęcie stanu cywilnego jest różnie ujmowane w doktrynie. Niewątpliwie dotyczy szeroko rozumianego stanu prawnego osoby fizycznej, jej pozycji prawnej w kontekście przynależności do określonego państwa, rodziny czy ze względu na cechy fizyczne. W wąskim znaczeniu stan cywilny obejmuje sytuację osoby w rodzinie, w szerszym – dotyczy też cech osobistych człowieka (np. stanu zdrowia psychicznego).

Wydaje się, że stan cywilny należy odnosić do podstawowych (dla prawa prywatnego) cech osobistych człowieka, podlegających ogólnemu reżimowi prawa o aktach stanu cywilnego.

Większość spraw cywilnych, mających wpływ na stan cywilny, rozstrzygana jest w trybie postępowania nieprocesowego.

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

Prawne aspekty prywatyzacji : praca zbiorowa

Prawne aspekty prywatyzacji : praca zbiorowaKsiążka, którą Państwu prezentujemy, jest zbiorem opracowań, których przedmiotem są współczesne problemy związane z procesami prywatyzacyjnymi w polskich i europejskich regulacjach prawnych. Takie ujęcie zagadnień problematyki prywatyzacji pozwoli Czytelnikom nie tylko na zdobycie szerszej wiedzy, ale także na wyrobienie bardziej ugruntowanych poglądów, umożliwiających formułowanie wyważonych ocen dotyczących rozwiązań prawnych w polskim i zagranicznym ustawodawstwie. Poznanie problemów związanych z istotą prywatyzacji jako instytucji prawnej powinno stanowić istotny element wykształcenia prawniczego i administracyjnego oraz ekonomicznego.

Praca podzielona jest na trzy części. W pierwszej zamieszczono ogólnoteoretyczne opracowania na temat roli państwa w kontekście działań prywatyzacyjnych. Druga część przedstawia zagadnienie prywatyzacji pod kątem jej prawnych regulacji w Polsce. W trzeciej zaś zawarte są opracowania omawiające instytucję prywatyzacji na przykładzie regulacji w Unii Europejskiej oraz w jej niektórych państwach członkowskich.

Zamyka książkę zestawienie piśmiennictwa naukowego na temat prywatyzacji.

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowymMonografia przedstawia analizę karnoprawnej ochrony informacji na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem informacji poufnych i tajemnicy zawodowej. Analiza informacji o charakterze uprzywilejowanym w teorii prawnej regulacji informacji stanowi szczególny typ egzemplifikacji, skupiający w sobie wiele problemów związanych z regulacją ochrony informacji. W związku z powyższym tło podjętych rozważań stanowi, obok ogólnej charakterystyki rynku kapitałowego i prezentacji zagadnień związanych z prawem do informacji, analiza ochrony informacji przewidzianej w kodeksie karnym oraz ochrony wybranych typów informacji w prawie pozakodeksowym. Praca przedstawia ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy zawodowej oraz ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnych jako jedne z najpoważniejszych przestępstw giełdowych, godzących w podstawową zasadę funkcjonowania rynku kapitałowego, jaką jest równy dostęp do prawdziwej i rzetelnej informacji oraz w negatywny sposób wpływających na poziom zaufania do rynku kapitałowego. Wskazuje zatem nie tylko na względy prawne, ale też ekonomiczne i społeczne. Obok obowiązujących regulacji prawnych praca przedstawia również skalę analizowanego zjawiska w praktyce oraz sposoby przeciwdziałania ujawnianiu lub wykorzystywaniu informacji uprzywilejowanych na rynku kapitałowym.

Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa

Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawaCoraz intensywniejszy rozwój organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrastająca rola problemów społecznych w całokształcie stosunków społeczno-politycznych państwa pociąga za sobą konieczność szerokiego podejmowania badań w tej dziedzinie oraz szukania nowych i doskonalszych metod w realizowaniu polityki społecznej. Relacje zachodzące między administracją publiczną a społeczeństwem obywatelskim w zakresie realizacji polityki społecznej są przedmiotem studiów wielu dyscyplin naukowych. Jest to dziedzina wybitnie kompleksowa; składa się na nią szereg nauk, a zwłaszcza nauki prawnicze, ekonomiczne oraz socjologiczne. Zakres poszczególnych z nich wyznacza charakter stosunków między administracją publiczną a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu problemów społecznych wynikających z przeobrażeń zbliżających nas – praktycznie z dnia na dzień – do w pełni rozwiniętej gospodarki rynkowej.