Skip to main content

Wydawnictwo eBooki.com.pl specjalizuje się w składzie, opracowaniu technicznym oraz produkcji i wydawaniu publikacji elektronicznych - ebooków. Oferujemy również techniczne i logistyczne wsparcie (outsourcing) procesów wydawniczych dla różnych instytucji oraz osób prywatnych chcących wydawać publikacje pod własnym szyldem.


Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 2, No. 2. Aktualne problemy prawa międzynarodowego

Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 2, No. 2. Aktualne problemy prawa międzynarodowegoCzasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

Numer ten poświęcony jest w całości wybranym, aktualnym problemom z zakresu prawa międzynarodowego. Przedstawione opracowania powstały na podstawie wyróżnionych prac magisterskich, przygotowanych w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2011/2012 i 2012/2013. Główne kryterium wyboru opracowań do publikacji stanowiła bardzo wysoka ocena pracy dyplomowej, odzwierciedlająca poziom rozważań naukowych, tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

Podatkowy slalom przedsiębiorcy

Podatkowy slalom przedsiębiorcyOpodatkowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a więc przedsiębiorców, najwyraźniej ujawnia wszelkie problemy, dylematy i wątpliwości tworzenia i – przede wszystkim – stosowania prawa podatkowego. Z tego względu temat ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w grudniu 2010 r. przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działające przy tej Katedrze Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS (identyczny jak tytuł niniejszego dzieła) okazał się wystarczająco atrakcyjny dla kilkudziesięciu jej uczestników, z których kilkunastu ostatecznie przedłożyło swoje opracowania do publikacji. One właśnie składają się na ten tom.

Prezentowana w nim problematyka jest tak różnorodna, jak zróżnicowane są elementy systemu opodatkowania przedsiębiorców. Jednak niezależnie od rodzaju i rangi podjętego zagadnienia szczególnie wyeksponowane zostały powstające na tle obecnego stanu prawnego trudności, z jakimi podatnicy ci muszą się praktycznie nieustannie mierzyć. Zrealizowano w ten sposób tytułowe hasło konferencji.

Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej

Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnejPrezentowany tom jest pokłosiem X Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, który odbył się w dniach 23–25 października 2012 r. w Szklarskiej Porębie. Ten skromny jubileusz był dobrą okazją do podsumowania stanu badań nad naszym przedmiotem i sformułowania pewnych wniosków na przyszłość. Te kryteria zdecydowały o dość dużym spektrum przedstawionych zagadnień, dzięki czemu udało się uzyskać w miarę szeroką panoramę myśli polityczno-prawnej. Temat Zjazdu – Tendencje rozwojowe w myśli politycznej i prawnej – był tak skonstruowany, aby jego uczestnicy w swoich wystąpieniach poddali pod rozwagę zarówno sposoby badań, jak i tematy badawcze dotyczące doktryn politycznych i prawnych, nie tylko dawnych, ale też współczesnych.

Wydaje się, że zadanie to zostało przez referentów w dużym stopniu zrealizowane.

Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że zaprezentowane artykuły przyczynią się do rozwoju i postępu badań nad myślą polityczną i prawną oraz będą inspirującym głosem w toczonej od lat dyskusji nad miejscem i rolą naszego przedmiotu w nauce i nauczaniu prawa na uniwersytecie – instytucji edukującej elitę społeczną.

Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce

Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w PolsceZagadnienia związane z napływem zróżnicowanych kulturowo, językowo i religijnie imigrantów do krajów członkowskich Unii Europejskiej stały się na trwałe elementem debaty publicznej. Zaczynając od powracających pytań: czy i jakich imigrantów potrzebuje UE, aby w obliczu problemów demograficznych sprostać wyzwaniom ekonomicznym, przez dyskusję na temat skutecznych metod integracji, aż po kwestie obywatelstwa, tożsamości i zarządzania różnorodnością stawiają sobie nie tylko naukowcy, ale również eksperci i politycy. Zarządzanie napływem imigrantów do niedawna pozostawało w obszarze kompetencji państw narodowych, które silnie łączyły ten proces z kwestiami suwerenności i bezpieczeństwa. W coraz bardziej jednoczącej się Unii Europejskiej kwestie przepływów ludności i integracji przybywających imigrantów przestały być traktowane jako zadanie pojedynczych państw, a zaczęły być postrzegane jako wyzwanie dla całej wspólnoty.

Województwo - region - regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej.

Województwo – region – regionalizacja.<br />
15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnejW czerwcu 2013 roku rozpoczął się okres rocznicowych obchodów piętnastolecia funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej – w tym zwłaszcza samorządu terytorialnego – w nowych warunkach ustrojowych będących następstwem reform z 1998 roku. Symboliczny początek tych obchodów wiąże się z dniem 5 czerwca, kiedy minęło 15 lat od dnia uchwalenia obu nowych ustaw ustrojowych: powiatowej i wojewódzkiej, kolejna data to dzień 24 lipca, kiedy upłynęło 15 lat od uchwalenia ustawy przywracającej trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny państwa, wreszcie dnia 11 października minęło 15 lat od pierwszych w historii wyborów do rad powiatów i sejmików województwa, które odbyły się 11 października 1998 r. Kulminacyjnym momentem będzie dzień 1 stycznia 2014 r., kiedy upłynie 15 lat od dnia, w którym na mocy przepisów ustawowych rozpoczynał się prawny i realny zarazem byt nowych 16 województw i przywróconych po 25 latach nieobecności 308 powiatów, a tym samym zreformowanego samorządu terytorialnego. Tego rodzaju okazje skłaniają do refleksji, podsumowań, ocen, oraz pogłębionych analiz, zwłaszcza analiz prawnoustrojowych, w których podejmuje się próby odpowiedzenia na pytania o genezę instytucji prawnej, o uwarunkowania jej ukształtowania w określonej kompozycji jej desygnatów, wreszcie o jej następstwa prawne i faktyczne i ich odbicie w orzecznictwie i doktrynie, ale też w pracach legislacyjnych nowelizujących pierwotny stan prawny.

Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny

Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalnyStarzenie się społeczeństw spowodowało poważne problemy finansowe systemów emerytalnych opartych na repartycji. Wznieciło to debatę, na skalę światową, na temat reform tych systemów. Wprowadzono szereg zmian w systemach emerytalnych w wielu krajach. Ten swoisty pęd do reform nie ominął również Polski, gdzie reforma systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 r. miała charakter wręcz rewolucyjny. W ramach przeprowadzonych zmian doszło do wykreowania od podstaw rynku otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz skierowania do tych podmiotów części składki na ubezpieczenie emerytalne.

Pojawienie się otwartych funduszy emerytalnych stało się źródłem polemiki w ramach szczegółowych nauk prawnych. Spór ten dotyczy charakteru tych podmiotów oraz ich roli i miejsca w systemie finansowania ubezpieczenia emerytalnego. Celem badań podjętych w niniejszej pracy jest próba rozstrzygnięcia powyższego sporu poprzez przeprowadzenie analizy instytucji gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny, przy zastosowaniu metody ekonomicznej analizy prawa. Zasadnicza teza pracy brzmi: gromadzenie środków i ich lokowanie w ramach otwartego funduszu emerytalnego, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie posiada podstawowych cech emerytalnego ubezpieczenia społecznego, ale stanowi swoistą formę przymusowego inwestowania w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, z przeniesieniem szeregu ryzyk na członka OFE.

Księga dla naszych kolegów

Księga dla naszych kolegów Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Prace prawnicze poświęcone pamięci
doktora Andrzeja Ciska
doktora Zygmunta Masternaka
doktora Marka Zagrosika

 

Księga poświęcona jest ludziom, których wśród nas coraz mniej. Nie tylko mądrym badaczom, ale i ofiarnym społecznikom. Zawarliśmy w tej księdze artykuły głównie z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2013, vol. 2, no 1

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2013, vol. 2, no 1 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez bankiBadania prowadzone nad bankowym dyskontem i redyskontem weksli mają interdyscyplinarny charakter. Problematyka bankowego dyskonta i redyskonta weksli mieści się wprawdzie głównie w obszarze prywatnego prawa bankowego, stąd też zasadnicze badania prowadzone są w dziedzinie prawa cywilnego, tym niemniej, uwzględniając istotę i charakter działalności bankowej, a także zadania banku centralnego w gospodarce rynkowej, istotna część badań koncentruje się wokół zagadnień prawa publicznego. Redyskontowanie weksli przez bank centralny stanowi bowiem tradycyjny, w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, instrument polityki pieniężnej. W badaniach wykorzystano też rozwiązania prawa unijnego.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy poszukują nowych sposobów pozyskiwania środków pieniężnych, w tym także związanych z przetwarzaniem wierzytelności pieniężnych w kapitał pieniężny. Pomimo faktu, że aktualnie bankowe dyskonto i redyskonto weksli nie odgrywa w praktyce znaczącej roli, to badania w tym obszarze wydają się i tak istotne, gdyż badana problematyka nie doczekała się, jak dotychczas, całościowego opracowania. Piśmiennictwo na temat bankowego dyskonta i redyskonta weksli nie jest w Polsce zbyt obszerne. Opracowania dotyczą na ogół wybranych zagadnień i mają zwykle wycinkowy (a przy tym zbyt ogólnikowy) charakter. Z „tonu” poszczególnych publikacji odczytać można jednak zgłaszaną potrzebę kompleksowego zbadania problematyki prawnej bankowego dyskonta i redyskonta weksli. Podjęcie próby wykonania takiego właśnie zadania inspirowane było w pewnej mierze tą właśnie potrzebą.

Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP

Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RPKonstytucja RP z 1997 r. jest pierwszą polską ustawą zasadniczą normującą rangę prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa krajowego. U podstaw konstytucyjnej regulacji określającej miejsce prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym leży zasada zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym. W rozdziale I Konstytucji ustrojodawca zadeklarował, że: „Rzeczypospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” (art. 9). Poszanowanie prawa międzynarodowego oznacza, że Polska jest państwem prawa dotrzymującym swoich zobowiązań zawartych w wiążących normach międzynarodowych. Zasada przychylności polskiego systemu prawnego wobec prawa międzynarodowego oznacza również, że procesowi tworzenia prawa i jego stosowania winno towarzyszyć przestrzeganie wiążących norm prawnomiędzynarodowych. Na płaszczyźnie międzynarodowej bowiem każde państwo zobowiązane jest do przestrzegania norm prawa międzynarodowego powszechnego oraz umów międzynarodowych, których jest stroną. Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda, państwo nie może powoływać się wobec innych państw na swój porządek prawny (w tym również na postanowienia konstytucji) celem uchylenia się od zobowiązań, jakie nakłada na nie prawo międzynarodowe.