Skip to main content

Wydawnictwo eBooki.com.pl specjalizuje się w składzie, opracowaniu technicznym oraz produkcji i wydawaniu publikacji elektronicznych - ebooków. Oferujemy również techniczne i logistyczne wsparcie (outsourcing) procesów wydawniczych dla różnych instytucji oraz osób prywatnych chcących wydawać publikacje pod własnym szyldem.


Infrastruktura techniczna wydziałowej biblioteki cyfrowej - uczelniane repozytorium wiedzy

Wydziałowa biblioteka cyfrowa tworzona jest jako kolekcja Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Takie rozwiązanie pozwala na ścisłą integrację wydziałowej biblioteki cyfrowej z infrastrukturą informatyczną wykorzystywaną do budowy oraz obsługi BCUWr, a jednocześnie umożliwia wydziałowej bibliotece zachowanie autonomii pozwalającej na prowadzenie własnej polityki gromadzenia, zgodnej z profilem danego Wydziału. Z organizacyjnego punktu widzenia takie podejście do budowy ogólnouczelnianego repozytorium wiedzy, bo tak można określić zbiór wydziałowych bibliotek cyfrowych, umożliwia wykorzystanie synergii kompetencji oraz motywacji, wynikającej ze współpracy bibliotekarzy dziedzinowych. Zjawisko synergii w bibliotekarstwie cyfrowym nie jest zjawiskiem nowym, ponieważ od przeszło pięciu lat jest  wykorzystywane na skalę ogólnokrajową przy rozwijaniu polskiego systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych. Sukcesy towarzyszące rozbudowie ogólnopolskiej infrastruktury pozwalają przypuszczać, że te same mechanizmy sprawdzą się również w skali mikro, czego potwierdzeniem może być funkcjonowanie Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr.

Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych

Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych

ePUB «» MOBI «» PDF

Prawo osobowe oraz prawo rodzinne należą do regulacji dotyczącej określenia stanu cywilnego osoby fizycznej.

Pojęcie stanu cywilnego jest różnie ujmowane w doktrynie. Niewątpliwie dotyczy szeroko rozumianego stanu prawnego osoby fizycznej, jej pozycji prawnej w kontekście przynależności do określonego państwa, rodziny czy ze względu na cechy fizyczne. W wąskim znaczeniu stan cywilny obejmuje sytuację osoby w rodzinie, w szerszym – dotyczy też cech osobistych człowieka (np. stanu zdrowia psychicznego).

Wydaje się, że stan cywilny należy odnosić do podstawowych (dla prawa prywatnego) cech osobistych człowieka, podlegających ogólnemu reżimowi prawa o aktach stanu cywilnego.

Większość spraw cywilnych, mających wpływ na stan cywilny, rozstrzygana jest w trybie postępowania nieprocesowego.

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

Prawne aspekty prywatyzacji : praca zbiorowa

Prawne aspekty prywatyzacji : praca zbiorowaKsiążka, którą Państwu prezentujemy, jest zbiorem opracowań, których przedmiotem są współczesne problemy związane z procesami prywatyzacyjnymi w polskich i europejskich regulacjach prawnych. Takie ujęcie zagadnień problematyki prywatyzacji pozwoli Czytelnikom nie tylko na zdobycie szerszej wiedzy, ale także na wyrobienie bardziej ugruntowanych poglądów, umożliwiających formułowanie wyważonych ocen dotyczących rozwiązań prawnych w polskim i zagranicznym ustawodawstwie. Poznanie problemów związanych z istotą prywatyzacji jako instytucji prawnej powinno stanowić istotny element wykształcenia prawniczego i administracyjnego oraz ekonomicznego.

Praca podzielona jest na trzy części. W pierwszej zamieszczono ogólnoteoretyczne opracowania na temat roli państwa w kontekście działań prywatyzacyjnych. Druga część przedstawia zagadnienie prywatyzacji pod kątem jej prawnych regulacji w Polsce. W trzeciej zaś zawarte są opracowania omawiające instytucję prywatyzacji na przykładzie regulacji w Unii Europejskiej oraz w jej niektórych państwach członkowskich.

Zamyka książkę zestawienie piśmiennictwa naukowego na temat prywatyzacji.

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowymMonografia przedstawia analizę karnoprawnej ochrony informacji na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem informacji poufnych i tajemnicy zawodowej. Analiza informacji o charakterze uprzywilejowanym w teorii prawnej regulacji informacji stanowi szczególny typ egzemplifikacji, skupiający w sobie wiele problemów związanych z regulacją ochrony informacji. W związku z powyższym tło podjętych rozważań stanowi, obok ogólnej charakterystyki rynku kapitałowego i prezentacji zagadnień związanych z prawem do informacji, analiza ochrony informacji przewidzianej w kodeksie karnym oraz ochrony wybranych typów informacji w prawie pozakodeksowym. Praca przedstawia ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy zawodowej oraz ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnych jako jedne z najpoważniejszych przestępstw giełdowych, godzących w podstawową zasadę funkcjonowania rynku kapitałowego, jaką jest równy dostęp do prawdziwej i rzetelnej informacji oraz w negatywny sposób wpływających na poziom zaufania do rynku kapitałowego. Wskazuje zatem nie tylko na względy prawne, ale też ekonomiczne i społeczne. Obok obowiązujących regulacji prawnych praca przedstawia również skalę analizowanego zjawiska w praktyce oraz sposoby przeciwdziałania ujawnianiu lub wykorzystywaniu informacji uprzywilejowanych na rynku kapitałowym.

Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa

Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawaCoraz intensywniejszy rozwój organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrastająca rola problemów społecznych w całokształcie stosunków społeczno-politycznych państwa pociąga za sobą konieczność szerokiego podejmowania badań w tej dziedzinie oraz szukania nowych i doskonalszych metod w realizowaniu polityki społecznej. Relacje zachodzące między administracją publiczną a społeczeństwem obywatelskim w zakresie realizacji polityki społecznej są przedmiotem studiów wielu dyscyplin naukowych. Jest to dziedzina wybitnie kompleksowa; składa się na nią szereg nauk, a zwłaszcza nauki prawnicze, ekonomiczne oraz socjologiczne. Zakres poszczególnych z nich wyznacza charakter stosunków między administracją publiczną a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu problemów społecznych wynikających z przeobrażeń zbliżających nas – praktycznie z dnia na dzień – do w pełni rozwiniętej gospodarki rynkowej.

Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowymSystem finansowy państwa jest jednym z najważniejszych elementów współcześnie funkcjonujących systemów gospodarczych a jego najważniejszym elementem jest rynek finansowy. O jego znaczeniu decydują m. in. realizowane przez niego zadania, w tym w szczególności - rola w łączeniu na zasadach rynkowych podmiotów posiadających wolne środki finansowe z podmiotami reprezentującymi popyt na nie. Zależności, jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi elementami, uznać należy za fundamentalne dla zrozumienia istoty rynku finansowego, mechanizm w jego funkcjonowania, a przede wszystkim regulacji. Założenie to ma szczególne znaczenie współcześnie, w dobie kryzysu finansowego.

Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad potrzebą i kierunkami zmian w zakresie sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego. Publikacja ta, w większości, stanowi zbiór referatów, w wersji znacznie rozszerzonej, wygłoszonych podczas konferencji poświęconej tej problematyce, zorganizowanej w dniach 27-28 października 2011 r. przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdują się tu również nadesłane na konferencję referaty, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe nie były podczas niej wygłoszone.

Technologia informacyjna dla prawników

Technologia informacyjna dla prawnikówTechnologia informacyjna w kontekście literatury prawniczej może być stosowana w dwóch aspektach. Po pierwsze, pozwala ona na dostęp do treści literatury prawniczej, czy konkretnie tej literatury prawniczej, która została zdigitalizowana lub też w takiej zdygitalizowanej postaci występowała w pierwotnej swej wersji. Zagadnienie to można sprowadzić do e-booków, tj. książek elektronicznych. Podobnie jak książki z innych dziedzin niż prawo, także książki dla prawników przybierają formę cyfrową. W wirtualnych sklepach „wystawione są na wirtualnych półkach” obok całego szeregu innych e-booków.

Po drugie, technologia informacyjna umożliwia nie tylko dotarcie do treści literatury prawniczej, ale też najczęściej dostarcza wiedzy o istnieniu konkretnej pozycji literatury, a tym samym pokazuje, że warto do takiej publikacji sięgnąć. W tym ujęciu technologia informacyjna staje się coraz częściej niezbędnym narzędziem umożliwiającym znalezienie grupy książek na danych temat. Wynika to przede wszystkim z faktu, że katalogi biblioteczne są powszechnie tworzone i prowadzone od wielu lat tylko w postaci elektronicznej. Jeśli dodatkowo wskaże się, że często katalogi takie są dostępne online, a zatem nie ma potrzeby faktycznych wizyt na tym etapie poszukiwania literatury w budynku biblioteki, można dostrzec jak technologie informacyjne istotnie zmieniły tradycyjne biblioteki prawnicze.

Podatnik versus organ podatkowy

Podatnik versus organ podatkowyRreferaty przygotowane na Studencką Konferencję Naukową „Podatnik versus organ podatkowy”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 8 i 9 grudnia 2011 r. Konferencja, o tematyce podatkowej, zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego.

Relacje między podatnikami a organami podatkowym zawsze skłaniały do refleksji, będąc przedmiotem permanentnego zainteresowania teorii i praktyki podatkowej. Odnosi się do nich materia zarówno ogólnego, jak i szczegółowego prawa podatkowego. Z tego, chyba najobszerniejszego z możliwych, zakresu autorzy dokonali wyboru zagadnień i przedstawili je w postaci wygłoszonych referatów.

Jak podnieść widoczność polskiej nauki w skali międzynarodowej?

Wydawnictwo eBooki.com.pl odpowiadając na apel prof. Marka Niezgódki deklaruje chęć zaangażowania się w działania zmierzające do podniesienia widoczności polskiej nauki w skali międzynarodowej.

Komentarz na temat otwartości w nauce from ICM on Vimeo.