Skip to main content

Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa

Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawaPrzedmiotem pracy jest analiza tego, jak w polskiej teorii prawa postrzegane są związki tej dyscypliny z filozofią. Analizując to zagadnienie autor łączy elementy rekonstrukcyjne z reinterpretacyjnymi. Z jednej więc strony odtwarza i porządkuje wypracowane w polskiej teorii prawa stanowiska dotyczące wskazanej wyżej kwestii. Wedle podstawowego twierdzenia, fundującego strukturę pracy, problem związków z filozofią podejmowany był w polskiej teorii prawa w trzech debatach: o filozofii prawa, o filozoficznych podstawach teorii prawa oraz o integracji zewnętrznej prawoznawstwa. Analizie tych debat towarzyszy mocne wyeksponowanie istniejących między nimi związków i zależności. Z drugiej strony autor wprowadza propozycje reinterpretacyjne. Najwięcej uwagi poświęca przy tym metateoretycznej koncepcji Jerzego Wróblewskiego, proponując rozwinięcie kluczowej dla rozważań łódzkiego teoretyka kategorii „relacji przyporządkowania”. Przedstawione są dwie możliwości interpretacji tej relacji, określane mianem „mocnej” i „słabej”, odwołujące się do odmiennych sposobów lokowania filozofii względem innych obszarów kultury. Wedle interpretacji mocnej, nawiązującej do idei transcendentalizmu, filozofia jest fundamentem innych części kultury, w tym teorii prawa. Wedle interpretacji słabej natomiast, filozofia jest tylko jednym z wielu równorzędnych obszarów kultury.

*****

Tytuł: Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa

Autor: Paweł Jabłoński

Recenzja: Sylwia Wojtczak

Temat i słowa kluczowe: Jerzy Wróblewski; teoria prawa; filozofia prawa; filozoficzne podstawy teorii prawa; integracja zewnętrzna prawoznawstwa; postawa filozoficzna; postawa afilozoficzna; relacja powołania; relacja przyporządkowania; słaba i mocna interpretacja relacji przyporządkowania

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-07-9

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Tomasz Kruszewski

Korekta: Marta Uruska

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Krzysztof Mruszczak, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62954

*****

Spis treści

 

Podziękowania

Wprowadzenie

1. Przedmiot i cel pracy

2. Podejście badawcze

3. Wpływ kierunków filozoficznych na polską teorię prawa

4. Porządek badań

Rozdział I. Perspektywa

1. O terminie „teoria prawa”

2. O trzech poziomach tematyzacji związków teorii prawa z filozofią

Rozdział II. Pytanie o filozofię prawa

1. Uwagi wprowadzające

2. Dwie osie sporu

3. Problem wartości filozofii

4. Problem lokalizacji filozofii

5. Od pytania o filozofię prawa do pytania o filozoficzne podstawy teorii prawa

Rozdział III. Pytanie o filozoficzne podstawy teorii prawa

1. Uwagi wprowadzające

2. Pierwsze spojrzenie – trzy typy związków między teorią prawa a filozofią

3. Właściwości relacji przyporządkowania

4. Funkcje założeń filozoficznych w teorii prawa

5. Zasadność przyjmowania postawy filozoficznej

6. Status koncepcji Jerzego Wróblewskiego

7. Słaba i mocna interpretacja relacji przyporządkowania

8. Od pytania o filozoficzne podstawy teorii prawa do pytania o integrację zewnętrzną prawoznawstwa

Rozdział IV. Pytanie o integrację zewnętrzną prawoznawstwa

1. Uwagi wprowadzające

2. Wielość ujęć integracji zewnętrznej prawoznawstwa

3. Wielość ujęć płaszczyzn badawczych prawoznawstwa

4. Integracja zewnętrzna jako problem ontologicznego aspektu płaszczyzn prawoznawstwa

5. Integracja zewnętrzna jako problem autonomii prawoznawstwa

6. Integracja zewnętrzna jako problem rodzaju podejmowanych zagadnień filozoficznyc

Zakończenie

Bibliografia