Skip to main content

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych hipoteką przymusowąProblematyka hipoteki przymusowej w prawie podatkowym ma bez wątpienia interdyscyplinarny charakter. Mieści się ona wprawdzie głównie w obszarze prawa publicznego, to jednak uwzględniając istotę i charakter tego zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, znaczna część zagadnień dotyczy również prawa prywatnego. Badana problematyka nie doczekała się dotychczas całościowego opracowania, a piśmiennictwo na temat hipoteki przymusowej w prawie podatkowym nie jest w Polsce zbyt obszerne. Wiele problemów aktualnych w przypadku hipoteki przymusowej w prawie cywilnym pojawia się również w odniesieniu do hipoteki przymusowej zabezpieczającej zobowiązania podatkowe. Pozostają one ciągle poza zakresem zainteresowania doktryny prawa podatkowego. W zakresie tematyki zabezpieczeń hipoteką należności podatkowych rzadko też wypowiada się Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Z tego też względu podjęcie próby kompleksowego zbadania problematyki hipoteki przymusowej w prawie podatkowym jest konieczne z uwagi na potrzebę, częściowego chociażby, wypełnienia luki występującej w polskiej doktrynie prawa podatkowego.

Zamierzonym celem niniejszej pracy jest zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy hipoteką przymusową w prawie podatkowym a hipoteką przymusową w prawie cywilnym, określenie charakteru prawnego hipoteki przymusowej w prawie podatkowym i zarazem wyznaczenie granic unormowania hipoteki przymusowej w prawie podatkowym.

Autorka zajmuje własne stanowiska w wielu spornych kwestiach. Praca zawiera, obok analizy orzecznictwa, szereg odwołań do poglądów doktryny. Na tym tle Autorka prowadzi też szereg polemik. Niezależnie od waloru naukowego Autorka umiejętnie połączyła cel pracy z jej przydatnością praktyczną, a także dydaktyczną. W pracy dokonano bowiem również wielu praktycznych analiz, które mogą być pomocne w zrozumieniu analizowanych problemów związanych z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową zarówno w praktyce, jak i w nauczaniu prawa podatkowego.

*****

Tytuł: Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową

Autor: Katarzyna Kopyściańska

Recenzja: dr hab. prof. nadzw. Łukasz Błaszczak

Temat i słowa kluczowe: hipoteka przymusowa ; zobowiązanie podatkowe ; zabezpieczenie ; podatnik ; organ podatkowy ; egzekucja ; zaległość podatkowa ; hipoteka przymusowa łączna ; ordynacja podatkowa

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-99-4 (druk), ISBN 978-83-65431-00-4 (pdf)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: ©Katarzyna Kopyściańska

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/72356

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Istota i funkcje hipoteki przymusowej

1.1. Hipoteka przymusowa jako szczególna postać hipoteki cywilnej

1.2. Charakter prawny hipoteki przymusowej

1.3. Funkcje hipoteki przymusowej

1.4. Należności zabezpieczone hipoteką przymusową

1.5. Podsumowanie

Rozdział II. Podmioty hipoteki przymusowej w prawie podatkowym 

2.1. Istota więzi prawnej łączącej podmioty hipoteki przymusowej

2.2. Właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową

2.3. Małżonek podatnika

2.4. Wspólnik spółki cywilnej

2.5. Płatnik, inkasent i osoby trzecie

2.6. Podsumowanie

Rozdział III. Nieruchomość i prawa majątkowe jako przedmiot hipoteki przymusowej

3.1. Pojęcie nieruchomości jako przedmiotu hipoteki przymusowej w prawie podatkowym

3.2. Zakres hipoteki przymusowej obciążającej nieruchomość

3.3. Prawa majątkowe jako przedmiot hipoteki przymusowej

3.4. Hipoteka przymusowa na prawie użytkowania wieczystego

3.5. Hipoteka łączna

3.6. Podsumowanie

Rozdział IV. Hipoteka przymusowa a księgi wieczyste

4.1. Księgi wieczyste jako księgi publiczne

4.2. Wpis do księgi wieczystej jako przesłanka powstania hipoteki przymusowej

4.3. Likwidacja podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną

4.4. Zasada pierwszeństwa hipoteki przymusowej w prawie podatkowym

4.5. Możliwość dokonania wpisu w księdze wieczystej w przypadku utraty
prawa własności do nieruchomości

4.6. Podsumowanie

Rozdział V. Realizacja hipoteki przymusowej oraz inne przypadki jej wygaśnięcia

5.1. Realizacja hipoteki przymusowej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

5.2. Dochodzenie należności zabezpieczonych hipoteką przymusową w postępowaniu upadłościowym

5.3. Realizacja hipoteki przymusowej w przypadku zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym

5.4. Wygaśnięcie hipoteki przymusowej

5.5. Podsumowanie

Rozdział VI. Zakończenie

Wykaz aktów prawnych

Orzecznictwo

Wykaz literatury