Skip to main content

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Komentarz

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. KomentarzW dniu 18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Akt ten zastąpił dotychczas obowiązującą przez ponad 80 lat ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.

Prezentowana książka jest bardzo wszechstronnym podejściem do problematyki przeprowadzania zbiórek publicznych w trybie obowiązującej ustawy z 2014 r. Zatem należy się cieszyć, że na rynku pojawi się ta nowatorska praca. Jest ona dobrze skonstruowana, urozmaicona na poziomie teoretycznym i praktycznym. Praca została napisana rzetelnie, z wykorzystaniem aktualnych orzeczeń i niewątpliwie będzie przydatna przede wszystkim osobom stosującym przepisy ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Z oczywistych względów mogą z niej korzystać także studenci prawa oraz aplikanci, którym zawarta w pracy wiedza pozwoli na właściwe pogłębienie i ugruntowanie znajomości przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

*****

Tytuł: Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Komentarz

Autor: Jolanta Blicharz

Recenzja: prof. dr hab. Jan Boć

Temat i słowa kluczowe: zbiórka publiczna, miejsce publiczne, zadania publiczne, pożytek publiczny, bezczynność administracji, decyzja administracyjna, public charity collection, public place, public tasks, public benefit, inactivity of administration, administrative decision

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-75-8 (druk), ISBN 978-83-61370-79-6 (pdf)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Jolanta Blicharz

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/71760

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

A. Tekst ustawy

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

B. Komentarz

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Definicja zbiórki publicznej]

Art. 2. [Zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze wyłączone z kategorii zbiórek publicznych]

Art. 3. [Uprawniony do prowadzenia zbiórki publicznej]

Art. 4. [Komitet społeczny]

Rozdział 2. Zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Art. 5. [Zgłoszenie zbiórki publicznej przy użyciu formularza elektronicznego]

Art. 6. [Zgłoszenie zbiórki publicznej w postaci papierowej]

Art. 7. [Prowadzenie więcej niż jednej zbiórki publicznej]

Art. 8. [Identyfikatory dla osób przeprowadzających zbiórkę]

Art. 9. [Elementy zgłoszenia zbiórki publicznej]

Art. 10. [Elementy informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszczanej na portalu zbiórek publicznych]

Art. 11. [Dokument dołączany do zgłoszenia w przypadku zbiórki publicznej organizowanej przez komitet społeczny]

Art. 12. [Zmiana danych zawartych w zgłoszeniu zbiórki publicznej]

Art. 13. [Zmiana składu komitetu społecznego]

Art. 14. [Wezwanie zgłaszającego zbiórkę publiczną do uzupełnienia braków zgłoszenia]

Art. 15. [Odmowa zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych]

Art. 16. [Sprawozdanie z podaniem wartości i rodzaju zebranych ofiar oraz sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar]

Art. 17. [Sprawozdania organizatora zbiórki trwającej dłużej niż rok]

Art. 18. [Formy sporządzania sprawozdań]

Art. 19. [Okres dostępności informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej wraz ze sprawozdaniami na portalu zbiórek publicznych]

Art. 20. [Wezwanie organizatora do usunięcia braków sprawozdania]

Art. 21. [Delegacja]

Art. 22. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]

Rozdział 3. Przepisy zmieniające

Art. 23. [Zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń]

Art. 24. [Zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 25. [Zmiany w ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego]

Art. 26. [Zmiany w ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 27. [Zmiany w ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 28. [Zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 29. [Zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 30. [Zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 31. [Zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 32. [Zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 33. [Zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 34. [Zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 35. [Zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 36. [Zmiany w ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli]

Art. 37. [Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym]

Art. 38. [Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej]

Art. 39. [Zmiany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 40. [Stosowanie przepisów dotychczasowych o zbiórkach publicznych]

Art. 41. [Wpływ obowiązującej ustawy na sektor finansów publicznych]

Art. 42. [Utrata mocy obowiązywania ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych]

Art. 43. [Wejście w życie obowiązującej ustawy]

C. Akty prawne 

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych /wyciąg/

Ustawa o fundacjach

Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /wyciąg/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /wyciąg/

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r.

Załącznik 2. [Wzór – zgłoszenie zbiórki publicznej]

Załącznik 3. [Wzór – sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej]

Załącznik 4. [Wzór – sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar]

Bibliografia

Indeks rzeczowy