Skip to main content

Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych

Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowychProblematyka rynku pracy zajmuje uznane miejsce w ramach prowadzonego dyskursu między różnymi szkołami ekonomicznymi. Część tych zagadnień jest nierozwiązywalna od wielu lat, natomiast inne wymagają doraźnych działań, aby osiągnąć przyzwoite wartości. Przedmiot rozważań należy bez wątpienia do najbardziej newralgicznych problemów, które są przedmiotem analiz i dyskusji praktycznie w każdej współczesnej gospodarce rynkowej. Dzieje się tak, albowiem te złożone zależności gospodarowania siłą roboczą łączą w sobie dwie kluczowe sfery: społeczną i ekonomiczną. W ramach takiej konstrukcji rynku pracy nie zawsze optymalizacja wskaźników rynku pracy, jakkolwiek uzasadniona w duchu ekonomii, jest możliwa do realizacji w praktyce. Niekiedy opór społeczny uniemożliwia realizację podstawowych zasad racjonalności na rynku pracy i dyktuje różne scenariusze hybrydowe w odniesieniu do alokacji zasobów siły roboczej.

Jednym z ważniejszych dylematów w zakresie gospodarowania zasobami pracy w krajach Unii Europejskiej są kwestie bezrobocia i zatrudnienia. Nie mniejsze znaczenie odgrywają sprawy aktywności zawodowej ludności, starzenie się społeczeństw, migracje i zabezpieczenie społeczne. Wobec tak dużej wieloaspektowości problemów, na europejskim rynku pracy analizuje się zarówno aspekty strukturalne, przestrzenne, jak i kwestię dynamiki zmian. Relacje wewnątrz poszczególnych rynków pracy odgrywają kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym każdego kraju. Dla wielu europejskich rynków pracy rola ta jest szczególnie ważna, bowiem z jednej strony muszą one pełnić funkcje zgodne z interesem społecznym i ekonomicznym danego kraju, natomiast z drugiej powinny wykazywać się wysoką elastycznością i potencjałem dostosowawczym z punktu widzenia rozwoju strefy euro.

Wiele zmian na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej ujawniło się w odpowiedzi na ostatni kryzys na światowym rynku finansowym, a następnie kryzys gospodarczy w strefie euro. Szczególnie zagrożone wyłączeniem z rynku pracy okazały się tzw. newralgiczne grupy społeczne, czyli osoby młode, osoby 55+, kobiety, imigranci, niepełnosprawni, najsłabiej wykształceni oraz długotrwale bezrobotni. W wyniku tego kryzysu Unia Europejska utraciła blisko 7,5 mln miejsc pracy, natomiast stopa bezrobocia wzrosła z 7% do blisko 11%. Wszystko to spowodowało, że przed unijnymi decydentami stanęły liczne wyzwania z obszaru gospodarowania zasobami siły roboczej. Jeżeli do tego dołączy się problem „starzejącej się” Europy, napływ imigrantów, strukturalne skutki realizowanej polityki klimatycznej oraz problemy krajów „południa” w ramach strefy euro, to budowa konkurencyjnych rynków pracy, z pełnym zatrudnieniem, staje się niezwykle trudnym wyzwaniem na najbliższe lata.

(...)

Warto podkreślić, że każdy rozdział w niniejszej monografii stanowi w pewnym sensie oddzielne opracowanie, jednocześnie nawiązując do głównego celu i tematu opracowania. Monografia naukowa została przygotowana przez praktyków oraz doktorantów i pracowników uczelni wyższych w Polsce z myślą o czytelnikach, którzy są zainteresowani zagadnieniami rynku pracy zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym.

Wprowadzenia prof. nadzw. UEK dra hab. Roberta W. Włodarczyka

*****

Tytuł: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych

Redakcja: Robert W. Włodarczyk

Recenzja: prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk, prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, dr Michał Thlon

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISBN 978-83-942651-1-3

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Teorii Ekonomii

Korekta: Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Jarosław Szczurek, Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://kte.uek.krakow.pl/publikacje

*****

Spis treści

Robert W. Włodarczyk
Wprowadzenie

Część I. Teoria rynku pracy

Robert W. Włodarczyk, Paweł Milkai
Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy

Norbert Laurisz
Inwestycje w kapitał ludzki – w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej

Norbert Laurisz
W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej

Magdalena Rękas
Płaca minimalna a rynek pracy w Polsce w latach 2003–2013

Paweł Milka
Analiza wybranych teorii rynku pracy z punktu widzenia relacji między wzrostem gospodarczym a bezrobociem

Część II. Międzynarodowe aspekty rynku pracy

Robert W. Włodarczyk, Mateusz Kulisa
Klin podatkowy w gospodarce rynkowej – wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Dorota Kawiorska
Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Piotr Klimczyk
Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe w Polsce w latach 2005–2013

Ewelina Wiszczun
The global labor market as a challenge and the need for changes for the effective functioning of the labor market in the European Union

Rafał Sieradzki
Kapitałowy filar systemu emerytalnego. Efektywna alokacja środków w świetle doświadczeń międzynarodowych

Część III. Kryzys finansowy lat 2007-2009 a rynki pracy

Mateusz Guzikowski
Zróżnicowane kierunki reform rynku pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach transformacyjnych w okresie kryzysu gospodarczego

Janusz Rosiek
Wpływ polityki klimatycznej UE na rynek pracy w Polsce – wybrane aspekty oddziaływania

Anita Szymańska
Wpływ kryzysu ekonomicznego na rynki pracy krajów OECD w kontekście uwarunkowań modelowych

Paweł Zamora
Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu

Mirosław Henryk Filar
Rynek pracy w Irlandii w latach kryzysu finansowego 2008–2009

Grzegorz Lesiak
Kryzys gospodarczy a sytuacja młodych ludzi na polskim rynku pracy

Piotr Maleszyk
Instytucje rynku pracy a dostosowania płac na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w następstwie recesji 2008–2009

Piotr Maleszyk
Mechanizmy dostosowań zatrudnienia do spadków produktu krajowego państw Unii Europejskiej w okresie recesji 2008–2009

Agnieszka Witoń
Wpływ kryzysu gospodarczego na zjawisko working poor w krajach Unii Europejskiej

Część IV. Analiza krajowych, regionalnych i lokalnych rynków pracy

Robert W. Włodarczyk
Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy

Norbert Laurisz
Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce

Anna Niewiadomska
Seniorzy na rynku pracy w Polsce. Bariery i szanse

Paulina Rydwańska, Sylwia Sadowska
Działalność Klubów Integracji Społecznej na rzecz osób wykluczonych na przykładzie KIS w Nowym Sączu

Natalia Jaśkiewicz, Judyta Witowska
Analiza struktury dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przez powiatowy urząd pracy dla powiatu nowosądeckiego w latach 2010–2013

Ewa Krzeczkowska
Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim

Część V. Mikroekonomiczne aspekty rynku pracy

Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Znaczenie aktywności zawodowej osób starszych dla rozwoju srebrnej gospodarki

Michał Thlon
Polityka kadrowa w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym

Gabriela Wronowska
Wsparcie ze strony szkół wyższych w poszukiwaniu zatrudnienia przez studentów i absolwentów. Przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – badania ankietowe

Marzena Wójcik
Mnemotechniki w podnoszeniu efektywności szkoleń pracowniczych

Alicja Bonarska-Treit, Joanna Marcisz
Sytuacja kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka w świetle badań empirycznych

Halina Rechul, Natalia Jaśkiewicz
Fundusz Pracy – zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek

Wojciech Wychowaniec
Zarządzanie wiekiem jako szansa na skuteczne zarządzanie pracownikami 45+

Krzysztof Drabek, Emilia Norkowska
Deregulacja zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

 

Robert W. Włodarczyk
Zakończenie