Skip to main content

Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu – teoria i praktyka

Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu – teoria i praktykaGlobalny kryzys ekonomiczny i finansowy doprowadził do gwałtownego pogorszenia się wskaźników fiskalnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dodatkowym czynnikiem destabilizującym finanse publiczne była reakcja rządów większości krajów na skutki kryzysu w postaci zastosowania pakietów stymulacyjnych oraz programów pomocowych dla sektora finansowego. W tych uwarunkowaniach ekonomicznych wraz z istniejącą przed kryzysem presją budżetową, wynikającą z procesu starzenia się populacji, a także wydłużania się przeciętnej długości życia, stabilność finansów publicznych w państwach UE wydaje się szczególnie zagrożona. Stwarza to wyzwanie dla roli państwa oraz polityki makroekonomicznej, jak również reform na poziomie unijnym, tym bardziej, że problemy z respektowaniem reguł fiskalnych występowały od samego początku utworzenia obszaru wspólnej waluty.

Niniejsza książka stanowi próbę wpisania się w nurt badań ukierunkowanych na przeprowadzenie krytycznej analizy proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w gospodarce pokryzysowej. W ramach analizy konkretnych zagadnień akcent został położony na wyjaśnienie, w jakim stopniu negatywne skutki kryzysu wynikają z ułomności rynku, a w jakim zakresie z błędnych interwencji państwa.

Zawarte w książce refleksje obejmują zestaw przemyśleń i koncepcji, będących wynikiem dogłębnych studiów literaturowych i badań empirycznych prowadzonych przez pracowników naukowych Katedry Teorii
Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

*****

Tytuł: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu – teoria i praktyka

Redakcja: Andrzej Szopa, Paweł Zamora

Recenzja: prof. AGH dr hab. Leszek Preisner

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISBN 978-83-942651-6-8

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii

Korekta: Katarzyna Borowiec

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://kte.uek.krakow.pl/strona-glowna/

*****

Uwagi wstępne

Paweł Zamora
Kryzysy – ujęcie teoretyczne i polityka antykryzysowa

Michał Thlon
The role and importance of the European Union’s financial supervision
in post-crisis conditions. Conclusions for Poland

Dorota Kuder
Instytucje rynku pracy we Francji wobec skutków kryzysu finansowego

Piotr Klimczyk
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w warunkach
kryzysu finansowego

Andrzej Szopa
Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk)

Michał Thlon
Analysis of the policy of supporting the internationalisation of Polish enterprises
in the context of their export potential in the post-crisis period
2011–2013

Piotr Klimczyk
Polityka energetyczna Polski w warunkach pokryzysowych

Podsumowanie