Skip to main content

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. KomentarzPrezentowana publikacja traktuje o statusie studenta normowanym głównie przez przepisy powszechnie obowiązujące zawarte w prawie o szkolnictwie wyższym oraz w regula-cjach wewnątrzzakładowych pomieszczonych w Statucie i Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Ów Regulamin to akt normatywny, którego moc prawna rozciąga się nie tylko na studentów i ich organizacje, ale również na organy Uczelni, jej kadrę naukowo-dydaktyczną oraz pracowników administracyjno-technicznych i bibliotecznych. Jego postanowienia są podstawą prawną do podejmowania przez władze Uniwersytetu rozstrzygnięć o doniosłym znaczeniu dla studentów realizujących prawo do kształcenia wyższego. Regulamin, określając między innymi organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta, konkretyzuje również ponadczasowy kanon akademickich wartości oparty na klasycznej triadzie: prawdy – dobra – piękna.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy realizując ideę współuczestnictwa w procesie edukacyjnym, nie powinni sobie pozwolić na nieznajomość przepisów regulujących ich status prawny. Postawą bezkrytycznego optymizmu byłoby zbagatelizowanie jego roli w codziennym życiu studenckim. Komentarz ten może być również pomocną wskazówką interpretacyjną dla społeczności akademickiej innych szkół wyższych, których regulaminy różnią się tylko nieznacznie.

*****

Tytuł: Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

Redakcja naukowa: Aleksandra Szadok-Bratuń

Recenzja: dr hab. Magdalena Tabernacka

Temat i słowa kluczowe: Uniwersytet Wrocławski; prawo akademickie; regulamin studiów; status studenta; organy Uczelni; zaliczanie i powtarzanie zajęć; zmiany w toku studiów; skreślenie z listy studentów; warunki ukończenia studiów

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-18-9 (druk), ISBN 978-83-65431-19-6 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: ©Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80004

*****

Spis treści

 

Autorzy komentarza

Wprowadzenie

Uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Podstawa prawna

Ślubowanie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji]

§ 2. [Reprezentacja studentów]

§ 3. [Uczelniane organizacje studenckie]

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 4. [Prawa studenta]

§ 5. [Obowiązki studenta]

§ 6. [Odpowiedzialność studenta]

III. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

§ 7. [Czas trwania i organizacja roku akademickiego]

IV. PLANY STUDIÓW, PROGRAMY I ORGANIZACJA NAUCZANIA

§ 8. [Formy studiów]

§ 9. [Formy kształcenia]

§ 10. [Plany studiów i programy kształcenia oparte na ECTS]

§ 11. [Uchwalanie, ogłaszanie planów studiów i programów kształcenia]

§ 12. [Studia w kolegiach międzyobszarowych]

§ 13. [Odpowiednie stosowanie Regulaminu]

§ 14. [Stosowanie Regulaminu wobec studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się]

§ 15. [Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów]

§ 16. [Lektoraty języka obcego i zajęcia z wychowania fizycznego]

§ 17. [Nadzór nad realizacją programów kształcenia i planów studiów

§ 18. [Ogłoszenie szczegółowego planu zajęć]

§ 19. [Liczba godzin zajęć w tygodniu]

§ 20. [Zakres i warunki zaliczenia zajęć]

§ 21. [Formy nauczania]

§ 22. [Wybór grupy i prowadzącego zajęcia]

§ 23. [Indywidualny plan studiów i indywidualny program studiów]

§ 24. [Eksternistyczne zaliczanie zajęć]

§ 25. [Przedmioty ponadprogramowe]

§ 26. [Praktyki zawodowe]

V. ZALICZENIA I EGZAMINY

§ 27. [Szczegółowa organizacja sesji egzaminacyjnej]

§ 28. [Zaliczenie zajęć niekończących się egzaminem]

§ 29. [Kwestionowanie odmowy zaliczenia zajęć lub otrzymanej oceny]

§ 30. [Zaliczenie zajęć na podstawie uczestnictwa w pracach badawczych lub obozach naukowych]

§ 31. [Egzamin podstawowy i poprawkowy]

§ 32. [Egzamin komisyjny]

§ 33. [Powtórny egzamin]

§ 34. [Skala ocen]

§ 35. [Ponowne zaliczenie zajęć]

VI. PRZEJŚCIE NA WYŻSZY SEMESTR, POWTARZANIE ZAJĘĆ LUB SEMESTRU

§ 36. [Okres zaliczeniowy studiów]

§ 37. [Zasady zaliczenia i warunkowe zaliczenie semestru/roku]

§ 38. [Powtarzanie semestru/roku]

VII. ZMIANY W TOKU STUDIÓW

§ 39. [Zmiana kierunku, specjalności lub formy studiów]

§ 40. [Przeniesienie do innej uczelni]

§ 41. [Przejście z innej uczelni]

§ 42. [Urlop od zajęć]

VIII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

§ 43. [Warunki skreślenia z listy studentów]

§ 44. [Reaktywacja studiów]

IX. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 45. [Szczegółowe warunki ukończenia studiów]

§ 46. [Przygotowanie i ocena pracy dyplomowej]

§ 47. [Złożenie pracy dyplomowej]

§ 48. [Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego i zasady jego przeprowadzenia]

§ 49. [Otwarty egzamin dyplomowy]

§ 50. [Warunki uzyskania dyplomu]

§ 51. [Dyplom ukończenia studiów]

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE

52. [Decyzje i inne rozstrzygnięcia dotyczące studentów]

XI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 53. [Zmiana formy kształcenia]

§ 54. [Wykładnia postanowień Regulaminu]

§ 55. [Przepisy wykonawcze]

§ 56. [Klauzula derogacyjna]

§ 57. [Wejście Regulaminu w życie]

Aneks

I. Nowelizacja Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

II. Komentarz do nowelizacji

Literatura

Akty prawne

Orzeczenia

Strony internetowe

Noty o autorach