Skip to main content

Przegląd bieżących problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Przegląd bieżących problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości na tle orzecznictwa sądów administracyjnychCelem niniejszej pracy jest omówienie aktualnych dylematów związanych z opodatkowaniem nieruchomości, które kształtują się na tle stanów faktycznych leżących u podstaw prowadzonych postępowań sądowo-administracyjnych. Przegląd tych problemów, a także próba zajęcia stanowiska w wielu spornych kwestiach może mieć w ocenie Autorki niniejszej pracy istotne znaczenie dla praktyki stosowania prawa, lecz także dla dalszego formułowania stanowisk w doktrynie. Ponadto pomocniczym założeniem Autorki było takie przygotowanie niektórych opracowań, aby miały one również walor dydaktyczny i mogły być wykorzystane w nauce prawa podatkowego.

Praca stanowi zbiór usystematyzowanych tematycznie, wybranych problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości. Ma charakter wielowątkowy, a jej głównym założeniem jest przedstawienie i rozważenie najczęściej występujących kontrowersji związanych z opodatkowaniem nieruchomości. W pracy przedstawiono zatem zagadnienia związane z opodatkowaniem nieruchomości zarówno w ujęciu statycznym, dlatego szerokie rozważania dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości, jak i w ujęciu dynamicznym – dotyczącym obrotu nieruchomościami.

Przeprowadzenie rozważań wymagało szczegółowego przeanalizowania literatury naukowej, ale przede wszystkim bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych. Na podstawie analizowanych materiałów źródłowych oraz zapadłych rozstrzygnięć podjęto próbę oceny przyjmowanych stanowisk. Istotnym bodźcem dla napisania niniejszej pracy był również fakt, iż na tle obecnych unormowań prawnych (dotyczących opodatkowania nieruchomości) powstają liczne wątpliwości interpretacyjne i trudności w stosowaniu prawa. Doniosłą rolę w ich rozstrzyganiu należy niewątpliwie przypisać orzecznictwu sądów administracyjnych, niemniej jednak analiza i próba rozstrzygania wielu, nawet szczegółowych, sporów jest zadaniem niezwykle istotnym dla doktryny.

Niezależnie od powyższego Autorka pragnie zwrócić uwagę, że dyskusja na temat różnych rozwiązań przyjętych w polskim prawie podatkowym ma duże znaczenie dla poprawy jakości tego prawa, które z natury rzeczy nigdy nie jest doskonałe. Wywieranie swoistej „presji” w ramach doktryny ukierunkowanej na przyjmowanie optymalnych rozwiązań prawnych stanowi też dyskretny cel Autorki. Z założenia bowiem przepisy podatkowe powinny być tak skonstruowane, aby w pełni realizować zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa, a więc powinna je cechować pewność prawa. Pewność ta znajduje wyraz w możliwości planowania przez podatnika swojej działalności. Planowanie cechuje względna stabilność i niezmienność. Prawo podatkowe nie powinno zaskakiwać podatników, zmiany należy wprowadzać stopniowo, a przede wszystkim muszą być odpowiednio wcześniej znane podatnikowi. Przestrzeganie tych postulatów zapewni jeszcze większy wpływ orzecznictwa sądowo-administracyjnego na praktykę stosowania prawa przez organy podatkowe.

Praca została podzielona na dwie zasadnicze części, z których pierwsza dotyczy zagadnień związanych z opodatkowaniem nieruchomości podatkiem od nieruchomości, druga natomiast opodatkowania obrotu nieruchomości podatkiem od towarów i usług oraz podatkami dochodowymi w sytuacji wniesienia nieruchomości aportem do spółki, a także opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wymagania wydawnicze (dotyczące oczywiście objętości pracy) uniemożliwiły jeszcze obszerniejsze omówienie wielu zagadnień, które zostały pominięte. U podstaw subiektywnego, acz usprawiedliwionego prawa Autorki do wyboru obszarów badawczych legło założenie, iż celem pracy jest wskazanie problemów i zaproponowanie sposobów ich rozwiązywania na poziomie legislacyjnym. Selekcja omówionych problemów dyktowana była zresztą naturalnym założeniem kontynuowania badań w zakresie opodatkowania nieruchomości, zarówno badań o charakterze szczegółowym, jak i odnoszących się do celów bardziej ogólnych.

Praca została napisana przy zastosowaniu metody dogmatyczno-prawnej oraz metody empirycznej.

*****

?Tytuł: Przegląd bieżących problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

?Autor: Katarzyna Kopyściańska

Recenzja wydawnicza: Prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Temat i słowa kluczowe: podatek, nieruchomość, posiadanie, własność, sprzedaż, darowizna, obrót, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-55-0; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:66171

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Katarzyna Kopyściańska

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Krzysztof Mruszczak, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/66810

*****

Spis treści


Wstęp

I. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem od nieruchomości

II. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem od spadków i darowizn

III. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem dochodowym

IV. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem od towarów i usług

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych