Skip to main content

Jedność i podział władzy

Jedność i podział władzyOpracowanie jest poświęcone jednemu z kluczowych dla prawa politycznego zagadnień, jakim jest kwestia doktrynalnego jednoczenia bądź alternatywnego dla tego paradygmatu rozpraszania władzy. Jeśli zaakceptujemy znamienne przesłanie Carla Schmitta odnośnie do wtórności prawa państwowego względem poczynionych na teologiczno-prawnokanonicznym gruncie ustaleń, to dojdziemy do przekonania, że najpierw należy się przyjrzeć problemowi jedności względnie rozproszeniu władania na teistycznym szczeblu. Tamże mamy do czynienia z różnymi modelami, które są następnie aplikowane na terrestralnym poziomie, gdzie obserwujemy występowanie prawnopolitycznego monizmu, dualizmu, trializmu etc., co wynika zarówno z kreatywności rodzaju ludzkiego, jak i konfesyjno-cywilizacyjnych uwarunkowań. Szatkowanie rudymentarnie jednolitego modelu władania jest realizowane w wielu wariantach, w naszych czasach niejednokrotnie powielających lockowsko-monteskiuszowski dogmat konieczności instalowania wewnątrz aparatu władania instytucjonalnych zabezpieczeń, mających uniemożliwić absolutyzację ustroju. Tym niemniej nie jest możliwa konsekwentna, czy też radykalna aplikacja tego przesłania, gdyż zabieg taki doprowadziłby do anihilacji państwowości, niemogącej istnieć bez sporej dozy niepodważalnie skoncentrowanego władania.

*****

 

Tytuł: Jedność i podział władzy

Autor: Artur Ławniczak

Recenzja: prof. dr hab. Dariusz Dudek, dr hab. Artur Olechno

Temat i słowa kluczowe: władza, podział, państwo, jedność

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66601-77-2 (druk), ISBN 978-83-66601-78-9 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2021

Prawa: © Artur Ławniczak

Korekta: Joanna Szutta

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka eBooki.com.pl

Dostęp online: https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/143474

*****

Spis treści

 

Wstęp

I. Monopluralizm w kosmiczno-boskim paradygmacie władania

1. Permanentność i wszechobecność napięcia między jednością a wielością

2. Konstatowanie Jednolitej Natury Wszechrzeczy przez filozofów

3. Monistyczny charakter pierwotnej władzy boskiej

4. Doktrynalne znaczenie jedności oraz wielopostaciowości boskości

5. Monoteizm

6. Politeizm

7. Spluralizowany monoteizm

II. Paradygmat jedności terrestralnej władzy i jego realizacja

1. Panowanie w Niebiosach i na Ziemi

2. Pierwotna jedność społeczno-polityczna

3. Rudymentarne jedynowładztwo i jego trwałość

4. Klasyczna śródziemnomorsko-orientalna despocja

5. Dalekowschodnia wersja jedynowładztwa

6. Islamski model autorytarnej władzy jednostki

7. Wschodniosłowiańskie samodzierżawie

8. Nowożytne doktrynalne ujęcie aksjomatu jedności władzy

9. Demosocjalistyczny wariant jednoczenia władzy

10. Demoliberalna wariacja idei unifikacji władania

III. Dogmat podziału władzy i jego realizacja

1. Pluralizacja oglądu rzeczywistości

2. Społeczno-polityczne przesłanki pluralizmu

3. Zróżnicowana geneza władania

4. Idea podziału władzy

5. Pleonokratyczny ekskluzywizm

6. Problem współpanowania

7. Ustrój mieszany, czyli współwładanie

IV. Dwupodział władzy

1. Dualizm a władza

2. Kwestia antagonistycznej dwuwładzy

3. Zinstytucjonalizowany dualizm władania

4. Antropokracja i ideokracja

5. Władza duchowna i świecka

6. Militokracja a władza cywilna

7. Doktrynalna władza pierwotna i delegowana władza faktyczna

V. Trójpodział władzy

1. Trializm jako postać suprawładania

2. Terrestralne emanacje trójwładzy

3. Republikańska oraz monarchiczna wersja zinstytucjonalizowanej troistej władzy

4. Monokratyczno-oligokratyczno-demokratyczny schemat trójwładania

VI. Rozmaite przejawy oraz skutki dzielenia władzy

1. Zróżnicowana aksjokracja

2. Temporalna segmentacja władania

3. Przestrzenna dyslokacja ośrodków władania

4. Zinstytucjonalizowana w modelu władania wielowyznaniowość

5. Wertykalna podzielność zinstytucjonalizowanej władczości

6. Federalny model rozproszenia władzy

7. Monistyczna, względnie pleonokratyczna postać głowy państwa

8. Podzielność legislatywy

9. Rozszczepienie egzekutywy i jej separacja od legislatywy oraz odstępstwa od tej tendencji

10. Odrębność sądownictwa i jego dywersyfikacja

11. Stronnictwa polityczne a władza

12. Rozdzielanie władzy między grupy społeczne

13. Przydawanie władzy mniejszościom

Zakończenie

Literatura wykorzystana i polecana