Skip to main content

Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce

Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyceDemokracja bezpośrednia stanowi wciąż aktualny problem badawczy w polskiej nauce prawa. Wynika to nie tylko z rosnącej popularności postulatów wprowadzania rozwiązań prawnych angażujących w podejmowanie rozmaitych decyzji bezpośrednio obywateli, ale także z niedostatecznych analiz instytucji demokracji bezpośredniej występujących w innych państwach. Niniejsza publikacja, której zasadniczym celem jest ukazanie funkcjonowania mechanizmów demokracji bezpośredniej w ujęciu prawnoporównawczym, częściowo wypełnia tę lukę. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały najważniejsze współcześnie występujące instrumenty wpływania przez obywateli na proces sprawowania władzy, takie jak: wybory, inicjatywa ludowa, weto ludowe, referendum, zgromadzenie ludowe, a także instytucja odwołania przez wyborców swoich przedstawicieli. W publikacji poruszona została także problematyka bezpośredniego wyboru sędziów i prokuratorów, a także m.in. zagadnienia tzw. haktywizmu oraz e-votingu. Poszczególne rozdziały, omawiające wybrane instytucje prawne, składają się na spójny tematycznie zbiór, który pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem praktycznego wykorzystania mechanizmów demokracji bezpośredniej na świecie. Autorzy skupili się nie tylko na zaprezentowaniu praktyki wykorzystania klasycznych instytucji demokracji bezpośredniej (te bowiem zostały już w zasadzie kompleksowe zaprezentowane w literaturze przedmiotu), ale przede wszystkim na tych instytucjach i procedurach, które są mniej znane w praktyce państw Europy Środkowo-Wschodniej.

*****

Tytuł: Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce

Redakcja: Olga Hałub, Mariusz Jabłoński, Mateusz Radajewski

Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Temat i słowa kluczowe: demokracja bezpośrednia; wybory; referendum; głosowanie; zgromadzenie ludowe; sędziowie; prokuratorzy; recall; odwołanie od decyzji; inicjatywa ludowa; weto ludowe; USA; Szwajcaria; Austria; Hiszpania; Estonia; haktywizm; e-voting; external voting; suweren; elektorat; komparatystyka; Internet; nowoczesne technologie; budżet obywatelski; Appellation of sentence; konsultacje społeczne; odwołanie orzeczenia sądu o niekonstytucyjności aktu legislacyjnego; wysłuchanie publiczne; sondaż deliberatywny; głosowanie elektroniczne; alternatywne procedury wyborcze; teledemokracja; infoaktywizm; Anonymous; Chanology; głosowanie korespondencyjne; retention election; suwerenność

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-42-4 (druk); ISBN 978-83-65431-43-1 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80567

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

Rozdział I. Instytucje demokracji bezpośredniej

Mariusz Jabłoński
Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie

Rozdział II. Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce ustrojowej Szwajcarii

Jakub Sworowski, Agata Kaźmierczak
Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii – inicjatywa obywatelska i referendum

Krzysztof Szczęśniak, Klaudia Szerszeń
Zgromadzenia Ludowe w Konfederacji Szwajcarskiej

Małgorzata Kwella, Michalina Marcia
Instytucja weta ludowego w Szwajcarii w kontekście projektu ustawy „GripenFonds-Gesetz”

Rozdział III. Specyfika przedmiotu głosowania referendalnego w wybranych porządkach prawnych

Paweł Bury
Bezpośredni wybór i odwoływanie prokuratorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Dominik Kossak
Praktyka revocatoria del mandato w Argentynie

Justyna Węgrzyn
Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Bartosz Kralka
Revocatoria de mandato: instytucja recallu w Wenezueli na przykładzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Cháveza z 2005 r.

Adrianna Jacek, Aleksander Glapiak
Referendum niepodległościowe w świetle opinii Sądu Najwyższego Kanady w sprawie secesji Quebecu z 1998 r

Patryk Rejs
Instrumenty demokracji bezpośredniej w Republice Austrii ze szczególnym uwzględnieniem referendum konsultacyjnego

Patrycja Bartosik
External voting w wyborach bezpośrednich na przykładzie monarchii parlamentarnej Hiszpanii i Republiki Austrii

Rozdział IV. Demokracja bezpośrednia a władza sądownicza

Magdalena Abu Gholeh, Paweł Bury
Bezpośredni wybór sędziów na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Hanna Wiczanowska
Appellation of sentence jako jedna z form demokracji bezpośredniej

Rozdział V. Nowoczesne technologie i ich znaczenie w praktyce funkcjonowania instytucji demokracji bezpośredniej

Iwona Dyś-Branicka
E-voting jako alternatywna procedura głosowania na przykładzie Estonii– szanse i zagrożenia

Jagoda Janik
Haktywizm i inne formy aktywizmu internetowego jako nowe mechanizmy demokracji bezpośredniej

Jakub Rzucidło
Referendum w obliczu głosowania za pośrednictwem Internetu – doświadczenia Estonii, Norwegii i Szwajcarii