Skip to main content

Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego

Identyfikacja granic wolności i praw jednostkiW pracy chodzi o skonfrontowanie sposobu podejścia w amerykańskim i polskim systemie prawnym do rozwiązania określonego problemu z zakresu praw i wolności jednostki. To zarówno naturalne dążenie poznawcze, jak „u innych” definiuje się i rozwiązuje problemy prawne, jak i praktyczna potrzeba refleksji nad doskonaleniem własnego systemu prawa. Przy takim podejściu wychwycić się udaje zarówno „tożsamość” (istotę) określonego rozwiązania prawnego, jak i zewnętrzny kształt instytucji. Szansa pozytywnych rezultatów badawczych jest tym większa, im – choćby pozornie, ale nie tylko – odleglejsze od siebie są porównywane systemy. Porównanie (zestawienie, zderzenie) systemu amerykańskiego i polskiego było już w założeniu obiecujące, jako że chodzi – z jednej strony – o system tzw. prawa sądowego, z drugiej zaś strony – o system tzw. prawa ustawowego. Wyniki badawcze są też rzeczywiście satysfakcjonujące, ukazując zarówno to, co wspólne, jak i to, co różni systemy na gruncie analizowanej materii.

*****

Tytuł: Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego

Redakcja:Mariusz Jabłoński

Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Temat i słowa kluczowe: wolności i prawa jednostki; prawa człowieka; Sąd Najwyższy USA; Trybunał Konstytucyjny; Sąd Najwyższy; organy wymiaru sprawiedliwości; Konstytucja USA; Konstytucja RP; kara śmierci; dopuszczalność aborcji; małżeństwo osób tej samej płci; przeszukanie osoby; wolności osobista; wolność słowa; wolność religijna; prawo do posiadania broni; ekstradycja; prawa wyborcze; dostęp do informacji; nietykalność majątkowa; prawo własności; wolność zgromadzeń; prawo do sądu; sądy powszechne; sprawowanie wymiaru sprawiedliwości; charakter prawny wyroków; ograniczenie wolności i praw jednostki; standardy ochrony wolności i praw jednostki; ustawodawstwo krajowe; nietykalność osobista;; Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych; wolny rynek idei; Gregg v. Georgia; Roe vs. Wade; Obergefell v. Hodges i inni; Larry Flynt przeciwko „Hustler Magazine”; Johnson v. Texas; Brandenburg v. Ohio; Burwell v. Hobby Lobby Stores; Inc.; Bush v. Gore; Milner v. Department of the Navy; Weeks vs USA; Stany Zjednoczone v. Alvarezowi-Machainowi; HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL v. EEOC"

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: 978-83-65431-11-0; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:78214

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Krzysztof Mruszczak, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79781

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

Rozdział I. Ochrona wolności i praw jednostki – rola i znaczenia organów władzy sądowniczej w Polsce i w USA

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn
Ochrona wolności i praw jednostki

Łukasz Machaj
Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Malwina Jaworska
Sądy jako organy wymiaru sprawiedliwości w polskim porządku prawnym

Rozdział II. Praktyczne aspekty definiowania granic wolności i praw osobistych

Magdalena Abu Gholeh
Dopuszczalność kary śmierci w kontekście Ósmej Poprawki a orzeczenie Gregg v. Georgia (1976)

Patrycja Bartosik, Marek Cielica
Prawo do aborcji na przykładzie sprawy Roe v. Wade – sygn. 410 U.S. 113, 93 S.Ct. 705

Agata Jagna Wróbel
Małżeństwo osób tej samej płci – sprawa Obergefell v. Hodges i inni

Michał Wagiel
Granice prawa do przeszukania osoby i wykorzystania dowodów uzyskanych w ramach tego przeszukania w Kanadyjskiej Karcie Praw i Wolności na przykładzie sprawy R. v. A.M., [2008], 1 S.C.R. 569, 2008 SCC 19

Olga Hałub
Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w kontekście wyroku Sądu Najwyższego w sprawie „Hustler Magazine” v. Falwell z 24 lutego 1988 r.

Bartłomiej Figiel
Granice wolności słowa − zasadność kary za obrazę symboli narodowych na przykładzie sprawy Johnson v. Texas

Maciej Zowczak, Mateusz Żyła
Nawoływanie do popełnienia przestępstwa a wolność słowa na podstawie Brandenburg v. Ohio

Dominik Kossak, Bartosz Kralka
Ingerencja państwa w wewnętrzne sprawy związków religijnych na podstawie sprawy Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC

Paweł Bury
Czy korporacje mogą praktykować religię? Sprawa Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc

Bartosz Wiśniewski
Dostęp do broni, prawo czy przywilej?

Daniel Dyjak
Uprowadzenie jako forma realizacji polityki ekstradycyjnej na przykładzie sprawy United States v. Alvarez-Machain

Rozdział III. Praktyczne aspekty definiowania granic wolności i praw politycznych oraz ekonomicznych

Mateusz Radajewski
Weryfikacja ważności wyników wyborów na przykładzie sprawy Bush v. Gore

Dominika Kuźnicka
Wyjątki od zasady dostępu do informacji publicznej w Stanach Zjednoczonych na przykładzie sprawy Milner v. Department of the Navy

Kamil Gaweł, Piotr Graca
Zasada nietykalności majątkowej w kontekście sprawy Weeks vs USA (1914)

Patryk Gutierrez
Wolność zgromadzeń w ujęciu porównawczym na tle orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki: United States v. Grace z 1983 r.