Skip to main content

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, vol. 5, no 2

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, vol. 5, no 2 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, vol. 5, no 2

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: prawo publiczne; prawo prywatne; historia prawa; teoria prawa

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2450-3932

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta abstraktów w jęz. angielskim: Bartłomiej Madejski

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/82897

*****

Spis treści
 

Wstęp – operatywność praw człowieka

Prawa kobiet

Karolina Kocemba
Operatywność systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
Effectiveness of the legal system preventing violence against women

Natalia Glińska
Własne ciało – operatywność praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce
A body of one’s own – efficiency of sexual and reproductive rights in the Polish legal system

Olga Frańczak
Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
The issue of gender stereotypes in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Wolność sumienia i religii 

Wojciech Zomerski
Efektywność praw człowieka a lekarska klauzula sumienia. Teoria. Prawo. Praktyka
The medical conscience clause in the light of effectiveness of human rights. Theory. Law. Praxis

Paweł Bury
Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.
Subjective and objective scope of freedom of conscience and faith. Remarks on the judgment of the Supreme Court of the United States in Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.

Prawa człowieka w prawie międzynarodowym 

Maria Maćkowiak
Instytucja wyroku pilotażowego w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
The Pilot-Judgment Procedure in the jurisprudence of the European Court of Human Rights

Magdalena Abu Gholeh
Denaturalizacja w kontekście prawa do obywatelstwa
Denaturalization in the context of right to citizenship

Prawa człowieka w aspekcie podmiotowym 

Karolina Piech
Prawa człowieka a instytucja izolacji postpenalnej – analiza wybranych przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
Human rights and the institution of postpenal isolation – an analysis of selected standards of procedure of the Act against persons with mental disorders posing a threat to life, health or sexual freedom of other persons

Jolanta Behr
Prawo do nauki w podmiotach leczniczych. Analiza na przykładzie publicznej szkoły podstawowej specjalnej
The right to education in the healthcare entities. The analysis based on public primary special school

Dominika Kuźnicka
Prawo do tożsamości jako prawo dziecka – wybrane zagadnienia
Right to an identity as a child’s right – selected issues

Prawa człowieka w aspekcie przedmiotowym (prawa człowieka w poszczególnych jurysdykcjach) 

Łukasz Kołtuniak
Miejsce havlizmu w sporze o uniwersalizm praw człowieka w dyskursie prawno-politycznym
Havlism in the world discussion about human rights in the legal-political aspect

Ewa Bobin
Prawne środki ochrony wolności i praw jednostek we współczesnej Turcji
Legal measures of human protection of rights and freedoms in modern Turkey