Skip to main content

Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Duch praw w krajach Europy Środkowo-WschodniejDuch praw jest regułą istnienia społeczeństwa i treścią prawodawstwa. Ten relatywizm zapożyczony przez Monteskiusza od Kartezjusza wiedzie do ostrej polemiki z despocją panującą w prawodawstwie. Większość praw, zamiast zależeć od swojego ducha, zależy od kaprysu panującego, który nie zważa na cały splot warunków politycznych, społecznych, demograficznych, religijnych, a także geograficznych, pod którym żyje jego naród. Zatem nie jednostki są twórcami historii, dziejowych procesów, ale to wypadkowa działania czynników natury fizycznej oraz natury moralnej. Dotarcie do istoty ducha praw postawili sobie za cel naukowy młodzi adepci nauki prawa podczas II Forum Młodych Prawników Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pt. „Duch praw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, które odbyło się w dniach 22–23 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W przedstawionej monografii zbiorowej młodzi prawnicy poruszają aktualne zagadnienia prawne mające wpływ na ducha praw panującego w ich krajach. Młodzi adepci sztuki prawniczej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej postanowili podjąć próbę ujęcia koncepcji ducha praw w tym rejonie Europy. Książka składa się z jedenastu rozdziałów omawiających zagadnienia prawne, administracyjne, polityczne oraz społeczno-kulturowe oparte na podstawie monteskiuszowskiej koncepcji ducha praw w szczególnych krajach.

*****

Tytuł: Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Redakcja: Mateusz Kępa, Maciej Marszał

Recenzent: dr hab. Artur Ławniczak

Temat i słowa kluczowe: duch praw; Europa Środkowo-Wschodnia; Forum Młodych Prawników Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Polska; Ukraina; Unia Europejska

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-46-2 (druk), ISBN 978-83-65431-47-9 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Anna Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/82421

*****

Spis treści
 

Maciej Marszał, Mateusz Kępa
Duch praw w rozważaniach młodych prawników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Grzegorz Zalizowski
Prawo do sądu na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Agata Pisarek
Zasada parytetu płci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

Martyna Sługocka, Michał Bursztynowicz
Kilka uwag przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. nowelizującej Prawo budowlane

Paweł Żuradzki
Prawo do dobrej administracji w polskim porządku prawnym na tle Europejskiego kodeksu dobrej administracji

Paulina Bieś-Srokosz
Istota tworzenia nowych – nietypowych podmiotów w administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia

Konrad Gieroń
Odtwarzanie zagubionych lub zniszczonych akt sprawy w postępowaniu administracyjnym

Maryna Stefanchuk
The legal regulation of prosecutor’s office activities outside the criminal justice system according to the law of Ukraine and Poland

Mateusz Kępa
Sytuacja Kościoła i związków wyznaniowych w świetle Konstytucji RP jako realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania

Magdalena Debita
Rola kobiety w życiu społecznym, kościelnym i rodzinnym w świetle nauczania papieskiego

Jan Pietrzak
Wstęp do koncepcji politycznych Józefa Piłsudskiego

Irena Kruc
Państwo i naród w myśli politycznej Stepana Tomasziwskiego