Skip to main content

Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktyczne

Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktycznePrezentowana publikacja stanowi podsumowanie pracy w ramach seminarium magisterskiego z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego, prowadzonego przez prof. Dagmarę Kornobis-Romanowską. Do publikacji zostały wybrane i specjalnie opracowane najważniejsze tezy poszczególnych prac magisterskich. Wspólnym mianownikiem dla przedstawionych opracowań są tytułowe Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zakres badawczy jest więc bardzo szeroki, tak jak szerokie i urozmaicone są zainteresowania naukowe Autorek, studentek WPAiE UWr. Wyrazem tych zainteresowań są badania zarówno nad prawem UE, zwłaszcza gospodarczym, jak i prawem międzynarodowym. W badaniach tych podejmują aktualne i ważkie prawniczo tematy, interesujące nie tylko pod względem teoretycznym, ale i praktycznym.

*****

Tytuł: Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktyczne

Redakcja: Dagmara Kornobis-Romanowska

Recenzja: Anna Zawidzka-Łojek

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-52-3 (druk), ISBN 978-83-65431-53-0 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Brzostek

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Marta Uruska, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/83939

*****

Spis treści

 

Słowo wstępne

Mariola Sroka
Normy ostrożnościowe jako gwarancja stabilności systemu bankowego w prawie Unii Europejskiej

Agnieszka Słobodzian
Nadużycie pozycji dominującej poprzez odmowę udzielenia licencji na prawo własności intelektualnej w Unii Europejskiej

Anna Świerczyna
Zasady obrotu lekami generycznymi w Unii Europejskiej – ograniczenia i bariery

Agata Gonschior
Ochrona danych osobowych a prawo do prywatności w Unii Europejskiej

Karolina Skup
Walka z dopingiem w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej

Martyna Haberland
Okupacja wojenna w prawie międzynarodowym