Skip to main content

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznychWyzwania i oczekiwania społeczne wobec administracji publicznej powoduje wiele determinantów. Wynikają one z przekształceń o charakterze transformacji ustrojowej, wpływu czynników ustrojowych i politycznych, przemian społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, przeprowadzanych reform o charakterze menedżerskim i odnoszących się do zarządzania administracją publiczną, przyjmowanych strategii rozwoju państwa i administracji, globalizacji i wprowadzanych mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz trendów do ekonomizacji działań administracji publicznej. Podane tutaj determinanty wpływające na kształtowanie się oczekiwań społecznych wobec administracji publicznej, a następnie wyzwań, jakie przed nią są stawiane, to tylko wybrane przykłady procesów zachodzących we współczesnych państwach i w administracji publicznej. Trzeba mieć na uwadze, że obecnie „[…] impulsem dla przeobrażeń współczesnego państwa i jego administracji są liberalne doktryny ekonomiczne, upowszechniające się z coraz większą siłą zasady wolnego rynku oraz postępujący proces globalizacji rynków, finansów, technologii, istniejących modeli kultury, modeli konsumpcji, postępująca unifikacja i umiędzynarodowienie instytucji ustrojowo-prawnych, w tym standardów administracji publicznej”. Wpływ na istotę działania administracji publicznej wywiera zwłaszcza otoczenie zewnętrzne, zmuszając ją do uczenia się funkcjonowania w środowisku globalnym oraz wymagając od niej dobrego przygotowania organizacyjnego i szybkiej reakcji na zachodzące przemiany w państwie i w niej samej. Administracja publiczna ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia, kształtując oblicze sprawnego państwa i dobrej administracji, ulega dynamicznym zmianom i przekształceniom, które rzutują na wszystkie dziedziny życia codziennego obywateli.

Wpływ współczesnych uwarunkowań zewnętrznych, w jakich administracji publicznej przyszło funkcjonować, oraz wyzwań zwłaszcza o charakterze globalnym i oczekiwań społecznych wobec administracji publicznej skłoniły Autorów niniejszej publikacji do przyjrzenia się im bliżej. Wszystkie teksty zawarte w monografii stanowią wkład własny każdego z Autorów w dyskurs traktujący o uwarunkowaniach administracji publicznej w kontekście jej genezy, przemian i rozwoju oraz różnorodności wyzwań i oczekiwań społecznych odnoszących się do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Administracja publiczna na gruncie nauki administracji badana jest w jej uwarunkowaniach prawnych i pozaprawnych, przy czym widoczne staje się stworzenie interdyscyplinarnej syntezy problemów administracji publicznej4 . W poszukiwaniu współczesnej istoty administracji publicznej należy w szerszym stopniu niż dotychczas uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania samej administracji.

Mamy nadzieję, że publikacja przygotowana w Zakładzie Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla zmienny i interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań nad istotą administracji publicznej i jej przeobrażeniami. W naukach administracyjnych już wcześniej zauważono, że administracja publiczna i prawo administracyjne zmieniają się, a zmiany te i ich przyczyny powinny być rejestrowane i komentowane przez naukę. Autorzy niniejszej publikacji uczestniczą w takim dyskursie naukowym i kontynuują badania nad administracją publiczną. Wyrażamy też przekonanie, że różnorodność podejmowanych zagadnień co do kształtu i rozwoju współczesnej administracji publicznej stanie się inspiracją do dalszych badań.

Małgorzata Giełda i Renata Raszewska-Skałecka

*****

Tytuł: Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Pod redakcją: Małgorzata Giełda; Renata Raszewska-Skałecka

Recenzja wydawnicza: prof. UWr dr hab. Lidia Klat-Wertelecka

Temat i słowa kluczowe: administracja publiczna; samorząd terytorialny; interes publiczny; dobro wspólne; podmioty administracji publicznej; prawa i obowiązki jednostki; prawa i obowiązki obywatela; oczekiwania społeczne; partycypacja społeczna; zakres zadań publicznych administracji; sposoby realizacji oczekiwań społecznych; problemy strukturalne administracji; subsydiarność; decentralizacja; dekoncentracja; kompetencje prawotwórcze administracji; źródła prawa; kadry administracji publicznej; styl administrowania; Unia Europejska; polskie prawo administracyjne; nauka administracji; europejskie prawo administracyjne

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-03-5; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:71587

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Krzysztof Mruszczak, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73349

*****

Spis treści
 

Wykaz skrótów

Przedmowa

Adam Błaś
Zagadnienie zakresu zadań socjalnych administracji publicznej we współczesnym państwie liberalnym

Paulina Bieś-Srokosz
Tworzenie agencji rządowych – odpowiedź ustawodawcy na potrzeby społeczeństwa

Małgorzata Giełda
Wyzwania i oczekiwania wobec administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Marta Górka
Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w materialnym prawie administracyjnym

Paulina Ilnicka-Jordan
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy transgranicznej. Próba porównania

Marta Kessler
Zagadnienie przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe

Justyna Mielczarek
Prawotwórcza działalność administracji − de lege lata i de lege ferenda

Andrzej Pakuła
Wybrane problemy procesu rekrutacji do służby cywilnej

Marcin Pietrzyk
Soft law i hard law w europejskim prawie administracyjnym: relacja alternatywy, uzupełnienia, wykluczenia oraz przejścia

Renata Raszewska-Skałecka
Decentralizacja zadań oświatowych w kontekście wyzwań i oczekiwań społecznych

Jerzy Supernat
Styl administrowania. Pojęcie i praktyka

Magdalena Tabernacka
Determinanty realizacji oczekiwań społecznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach

Nota o Autorach