Skip to main content

Wybrane problemy ochrony praw człowieka w Polsce

Wybrane problemy ochrony praw człowieka w PolsceW publikacji zaprezentowano interesujące rozważania dotyczące wybranych problemów w dziedzinie ochrony praw człowieka w Polsce po zmianach systemowych, które zostały zapoczątkowane w 1989 roku. […] Autorzy uwzględnili również czynniki zewnętrzne, mające wpływ na kształtowanie się systemu ochrony praw człowieka w demokratycznej Polsce. Inicjatywę wydawniczą poprzedziło VI Seminarium Naukowe, które odbyło się w październiku 2014 roku we Wrocławiu i było poświęcone […] 25-leciu działalności Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami i 20-leciu Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji. Jubileusz ten znakomicie wpisał się w obchody 25-lecia wolnej Polski.

Z recenzji wydawniczej
dr hab. Renaty Dudy

*****

Tytuł: Wybrane problemy ochrony praw człowieka w Polsce

Redakcja: Larysa Leszczenko, Jolanta Szablicka-Żak

Recenzent: dr hab. Renata Duda

Temat i słowa kluczowe: Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami; Dolnośląski Ośrodek Mediacji; prawa człowieka; zmiany systemowe; traktaty międzynarodowe; relacje międzynarodowe; edukacja; więziennictwo

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-28-8 (druk), ISBN 978-83-65431-29-5 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80043

*****

Spis treści
 

Wstęp

Elżbieta Dobiejewska
List do uczestników seminarium

Jolanta Szablicka-Żak
Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami. Dwadzieścia pięć lat działalności.

Maria Kisielnicka
Dlaczego mediacje

Laura Koba
Problemy ochrony praw człowieka w Polsce

Agnieszka Florczak
Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – bilans doświadczeń w latach 1993–2014

Magdalena Bainczyk
Konstytucyjna zasada poszanowania praw człowieka w procesie integracji europejskiej − od wspólnoty do zbieżności aksjologicznej

Natalia Kłączyńska
Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności

Barbara Jezierska
Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych a mechanizmy powstawania zachowań przestępczych

Anetta Grzesik-Robak
System kształcenia o prawach człowieka na poziomie ponadgimnazjalnym jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego

Arkadiusz Kamiński
Przestrzeganie praw nieletnich na terenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Larysa Leszczenko
Kwestie praw człowieka w traktatach dwustronnych o dobrosąsiedztwie między Rzecząpospolitą Polską a Białorusią, Rosją i Ukrainą. Uwarunkowania polityczne

Yuliya Lesyk
Naruszenia praw człowieka w Polsce – perspektywa białoruska