Skip to main content

Współpraca transgraniczna w administracji publicznej

Współpraca transgraniczna w administracji publicznejBadania nad współpracą transgraniczną podmiotów publicznych wpisują się w szerszy nurt badań nad europeizacją i internacjonalizacją współczesnej administracji publicznej. Monografia dokonuje nie tylko analizy i krytycznej oceny instrumentów skonstruowanych specjalnie z myślą o realizacji zadań publicznych w bliskości granicy państwowej (instrument Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej). Autorzy uwzględnili wszelkie dostępne mechanizmy prawne i pozaprawne, które sprzyjają otwarciu administracji krajowych na zewnątrz.

Niniejsza monografia ma za zadanie ukazać aktualne kierunki rozwoju współpracy transgranicznej podmiotów publicznych w nieco szerszej perspektywie. W ostatnim czasie powstały cztery Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z udziałem polskich jednostek samorządu terytorialnego. Stosunkowo niedawno rozpoczął się kolejny okres programowania funduszy unijnych na lata 2014–2020, wśród których istotną rolę odgrywają instrumenty finansowe realizowane ramach samodzielnego celu polityki spójności – Europejska Współpraca Terytorialna. Wymienione mechanizmy strukturalne oraz finansowe są skonstruowane specjalnie z myślą o współpracy na obszarach przygranicznych, jednak spojrzenie holistyczne nakazuje dodatkowo zwrócić uwagę na kierunki rozwoju wszelkich relacji transgranicznych w administracji niezależnie od ich umiejscowienia w bezpośredniej bliskości granicy państwowej. Są one nakierowane na tworzenie europejskiej czy międzynarodowej przestrzeni publicznej, zaś ich adekwatność jest w sposób szczególny zauważalna w regionach i gminach przygranicznych.

Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych administratywistów – praktyków oraz naukowców – jak również studentów jako pomoc w procesie dydaktycznym. Współpraca transgraniczna jest bowiem jednym z elementów przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa i administracji uniwersytetów oraz innych szkół wyższych.

*****

Tytuł: Współpraca transgraniczna w administracji publicznej

Redakcja: Renata Kusiak-Winter

Recenzent: prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Temat i słowa kluczowe: współpraca transgraniczna; administracja publiczna; euroregiony; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej; samorząd terytorialny; prawo administracyjne; prawo UE; nauki administracyjne; europeizacja administracji publicznej; Europejska Polityka Sąsiedztwa; Europejska Współpraca Terytorialna; Sieci Transeuropejskie; Instrument Łącząc Europę; koopetycja; sieć międzyorganizacyjna; transterytorialny akt administracyjny; transgraniczna opieka zdrowotna; egzekucja administracyjna; prawo podatkowe; podatek akcyzowy; współpraca transgraniczna w sprawach podatkowych; prawo Laffera

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-01-1 (druk), ISBN 978-83-65431-02-8 (pdf)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73406

*****

Spis treści
 

Przedmowa

Współpraca transgraniczna na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych 

Agnieszka Chrisidu-Budnik
Tożsamość współpracy transgranicznej w perspektywie sieciowej

Renata Kusiak-Winter
Uwagi na temat konstrukcji podstaw prawnych współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego

Dominika Cendrowicz
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako unijny instrument współpracy transgranicznej w prawie krajowym – wybrane zagadnienia

Paulina Łazutka
Wyzwania europejskiej i polskiej współpracy transgranicznej

Współpraca transgraniczna dla realizacji unijnych polityk 

Adriana Kalicka-Mikołajczyk
Współpraca transgraniczna pomiędzy Unią Europejską i krajami sąsiedzkimi Europy Wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Jakub Kociubiński
Program transeuropejskich sieci transportowych jako szansa dla współpracy transgranicznej

Aleksandra Sus
Endogeniczne wyróżniki koopetycji transgranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi

Małgorzata Giełda
Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Władysław Szmyt
Definiowanie celów, metody argumentacji i uzasadnianie spodziewanych rezultatów w projektach realizowanych w latach 2007–2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Polska–Niemcy–Czechy)

Transgraniczne relacje w administracji publicznej 

Barbara Kowalczyk
Zasada terytorializmu działania administracji a transgraniczność spraw administracyjnych

Justyna Bazylińska-Nagler
Przygraniczna współpraca państw członkowskich UE w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

Lidia Klat-Wertelecka
Współpraca transgraniczna w zakresie dochodzenia publicznych należności pieniężnych

Heike Grassl
Zwischenstaatlicher Auskunftsaustausch in Steuersachen

Andrzej Huchla
Opodatkowanie jako czynnik relacji przygranicznych

Varia 

Karol Kiczka
Działalność administracji publicznej w orzecznictwie sądowym

Marcin Miemiec
Determinacja prawna współdziałania komunalnego w Niemczech

Artur Ławniczak
Ponadnarodowa tożsamość Dolnego Śląska jako istotna przesłanka transgranicznej kooperacji

Podsumowanie 

Renata Kusiak-Winter
Kierunki badawcze dotyczące współpracy transgranicznej w administracji publicznej