Skip to main content

Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności

Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności [...] Podejmowane zabiegi mające na celu usprawnienie procedur wykonawczych, usunięcie niespójności między regulacjami kodeksu karnego a kodeksu karnego wykonawczego, odciążenie sądu i wzmocnienie pozycji kuratora sądowego w toku jej wykonania tylko częściowo przyniosły zakładane efekty. Ustawodawca na przestrzeni ostatnich lat starał się kilkukrotnie odwrócić tę niekorzystną tendencję. Nowelizacje prawa karnego z dnia 24 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1380), 5 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.) czy z 16 września 2011 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) w sposób istotny przebudowały model wykonania tej kary przyjęty w 1997 r. Kolejne fundamentalne zmiany przyniosła ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 396). Dynamikę toczącego się wokół kary ograniczenia wolności procesu legislacyjnego i problemy związane z przyjęciem optymalnych rozwiązań w tym obszarze dobrze ilustruje fakt, iż już rok później (ustawą z dnia 11 marca 2016, Dz. U. poz. 428) niektóre z przyjętych wtedy rozwiązań odrzucono.

Już tylko powyższe uwagi mogą stanowić wystarczające uzasadnienie poświęcenia odrębnej pracy problemom związanym z wykonywaniem kary ograniczenia wolności Książka „Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności” jest taką właśnie próbą prezentacji najbardziej aktualnych zagadnień łączących się z tytułową sankcją w przełomowym dla niej momencie, to jest znaczącej reformy prawa karnego. Jest ona w pewnym zakresie pokłosiem konferencji pt. „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce”, która odbyła się w dniach 25–26 lutego 2016 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a której organizatorami byli: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis” oraz Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poszukiwanie optymalnego modelu wykonywania kary ograniczenia wolności musi zakładać ścisłą współpracę i otwartość na wymianę poglądów między teoretykami a praktykami, wśród nich zwłaszcza między sędziami i kuratorami sądowymi. Spojrzenie tych, którzy w swojej pracy zawodowej napotykają konkretne trudności w realizacji orzeczeń skazujących na karę ograniczenia wolności, umożliwia odmienne, szersze spektrum oceny dokonanych na przestrzeni lat zmian w normatywnej regulacji tej kary. Co jest charakterystyczne, zarówno w trakcie wystąpień konferencyjnych, jak i w tekstach przygotowanych przez Autorów do tej książki, propozycje obu grup, mimo że przedstawiane z różnych pozycji zawodowych i doświadczeń, w najistotniejszych punktach są zbieżne. Teraz najważniejsze wydaje się, aby te wspólne postulaty zostały uwzględnione w kolejnych zmianach legislacyjnych i pozwoliły w końcu wyzwolić z kary ograniczenia wolności tkwiący w niej potencjał.

ze wstępu
Adam Kwieciński

*****

Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności

Redakcja: Adam Kwieciński

Recenzent: Maciej Szostak

Temat i słowa kluczowe: kara ograniczenia wolności; skazani; sądy; odroczenie wykonania kary; kuratorzy sądowi

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-34-9 (druk), ISBN 978-83-65431-35-6 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80489

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

Stanisław Burdziej
Wykorzystanie kary ograniczenia wolności w modelu problem-solving justice

Monika Cendrowska
Sylwetka skazanego na karę ograniczenia wolności na podstawie akt sądowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia

Anna Janus-Dębska
Czynniki utrudniające efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności

Grzegorz Miśta
Wrocławski kaskadowy model wykonywania kary ograniczenia wolności. Od kryzysu do efektywnego wykonywania kar

Kamila Mrozek
Podstawy stosowania odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Wpływ nowej treści kary ograniczenia wolności na czynności zawodowego kuratora sądowego związane z jej wykonywaniem

Piotr Ochman
Z problematyki kary ograniczenia wolności w prawie karnym gospodarczym (uwagi na marginesie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu)

Robert Pelewicz
Normatywny status sądowego kuratora zawodowego a efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności na tle ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego

Renata Pietruszka
Kara ograniczenia wolności oraz kara grzywny jako reakcja na naruszenie przez skazanego warunków próby

Bartosz Pilitowski
Wsparcie sądu i służby kuratorskiej przez wyspecjalizowaną organizację społeczną – model Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w teorii i praktyce

Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
Kara ograniczenia wolności w prawie o wykroczeniach w świetle najnowszych zmian polityki kryminalnej

Krzysztof Stasiak
Wymiar kary ograniczenia wolności i jego wpływ na efektywne wykonywanie tej kary – na podstawie badań empirycznych