Skip to main content

„Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku

„Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wiekuRodzinna Europa to nie tylko tytuł zbioru esejów biograficznych Czesława Miłosza, laureata literackiej nagrody Nobla, napisanego w 1957 r. we Francji, ale także pewien stan ducha wyrażany przez wielu współczesnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Ich światopogląd wzrastał na solidnych fundamentach wartości uniwersalnych, których wyznawcą był znany Polak epoki romantyzmu, poeta – Adam Mickiewicz.

Do rąk czytelnika oddajemy zbiór prac przedstawicieli świata nauki Polski i Litwy jako owoc wspólnego spotkania w maju 2014 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. To właśnie tam pomiędzy domami Adama Mickiewicza polscy i litewscy prawnicy, politolodzy, socjolodzy, filolodzy i inni przedstawiciele nauk debatowali nad kondycją europejskiej myśli politycznej XXI wieku. Wśród artykułów wchodzących w skład niniejszej publikacji znalazły się prace poświęcone zagadnieniom europejskiej myśli politycznej i prawnej, a w szczególności idei związanej z pokojowym ułożeniem stosunków panujących w Europie. Na szczególną uwagę zasługują pozycje dotyczące międzywojennych i powojennych planów współpracy środkowo-europejskiej, a także wypowiedzi na temat bezpieczeństwa europejskiego w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Publikacja została wydana z inicjatywy Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorem wileńskiego spotkania było Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej i Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Pomocy finansowej w wydaniu książki udzielił Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i ING Bank Śląski. Za wszelkie wsparcie redaktorzy wyrażają słowa głębokiej wdzięczności i podziękowania.

*****

Tytuł: „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku

Redakcja: Paweł Fiktus, Henryk Malewski, Maciej Marszał

Recenzent: dr hab. Józef Koredczuk prof. nadzw. UWr

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-39-0; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:65956

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Marta Uruska, Katarzyna Borowiec

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online:  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/67043

*****

Spis treści
 

Maciej Marszał
Rodzinna Europa w rozważaniach polsko-litewskich

Ryszard Kulesza
Demokracje antyczne i współczesne

Małgorzata Łuszczyńska
Europejska tradycja myśli Tomaszowej

Jakub Skomiał
Polski portret litewskiego władcy. Witold Kiejstutowicz w świetle Annales Jana Długosza

Marta Baranowska
Jana Jakuba Rousseau refleksja o naturze człowieka

Tomasz Kupś
Religijny kontekst Kantowskiej idei „wiecznego pokoju”

Karol Kuźmicz
Główne założenia filozofii politycznej Immanuela Kanta i jej przesłanie dla współczesności

Zbigniew Filipiak
Mniejszość żydowska Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego w pismach Stanisława Staszica, Wawrzyńca Surowieckiego i Franciszka Ksawerego Szaniawskiego

Anna Citkowska-Kimla
Romantyzm a postmodernizm. Paralele proweniencji i idei

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk
Europa i kryzys europejski przełomu XIX i XX stulecia w myśli Ramiro de Maeztu (1874–1936)

Anna Jóźwik
Proces zjednoczenia Włoch oraz zjednoczenia Niemiec w myśli Benedetta Crocego

Jan Pietrzak
Myśl społeczno-polityczna ks. Stanisława Stojałowskiego

Grzegorz Ławnikowicz
Spuścizna zaborcza a zagadnienie unifikacji postaw w debacie na temat pożądanego statusu trzeciej władzy

Anna Z. Cichocka
Fiodor Plewako. „Młoda adwokatura” rosyjska przełomu XIX i XX wieku

Barbara Stankevič
Europa Środkowa wskaźnikiem Europy – przyczynek do dyskusji

Marta Mackiewicz
Myśl społeczno-polityczna krajowców na łamach „Gazety Wileńskiej” (1905–1906)

Tomasz Chłopecki, Nina Baranowska
Koncepcje ustrojowo-prawne obozu rządzącego w II Rzeczypospolitej w latach 1926–1932

Kamil Piskała
Między planem a rynkiem. Oskara Langego pierwszy model gospodarki socjalistycznej (1934 r.) – próba rekonstrukcji

Karol Dziuda
Założenia polityki Ministerstwa Opieki Społecznej pod kierownictwem Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Michał Urbańczyk
Idea ULB (Ukraina-Litwa-Białoruś) w myśli Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego

Adam Plichta
Mirosława Dzielskiego wizja wielkiej polityki średniego państwa

Sławomir Miara
Europa w myśli i pragmatyce politycznej Margaret Thatcher

Piotr Kimla
Ewolucja ideowa Oriany Fallaci

Mateusz Kępa
Metodologiczne ujęcie paradygmatu jako metody badawczej na przykładzie koncepcji Thomasa Kuhna.

Marta Maj
Zmiana obrazu Niemiec w polskiej świadomości w kontekście integracji europejskiej w świetle publikacji na forum „Gazety Wyborczej” z lat 1991–2014

Klaudyna Białas-Zielińska
Tożsamość narodowa a proces zjednoczenia Europy z perspektywy polskich katolickich środowisk prointegracyjnych

Joanna Sondel-Cedarmas
Eurosceptycyzm skrajnej prawicy na przykładzie włoskich ugrupowań neofaszystowskich we Włoszech

Waldemar Paruch
W obronie interesów narodowych i tożsamości politycznej Europy Środkowo-Wschodniej: Eurorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości

Daniel Butyter
Perspektywy współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą

Magdalena Debita
Kilka uwag odnośnie do zmian w zapisach konstytucyjnych Republiki Kuby odzwierciedlających przemiany historyczno-ustrojowe

Paweł Fiktus
Ocena nowelizacji Konstytucji PRL w 1976 r. według publicystyki paryskiej „Kultury”

Andrzej Pieczywok
Bezpieczeństwo jako wartość edukacyjna i badawcza

Wiesław Smolski
Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Olgierd Górecki
Ideologia wielokulturowości w geopolitycznej perspektywie konfliktu cywilizacji

Róża Różańska
Globalizacja wydarzeń kulturalnych na przykładzie oferty transmisji spektakli operowych w Krakowie

Nina Baranowska
Rozgraniczenie gruntów oraz korzystanie z przygranicznych pasów gruntu według polskiego Kodeksu cywilnego

Maciej Błażewski
Reglamentacja w procesie budowlanym

Martyna Sługocka, Michał Bursztynowicz
Komornik jako zawód zaufania publicznego

Konrad Gieroń
Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwie sądowym