Skip to main content

Renta w prawie polskim

Renta w prawie polskim […] recenzowana książka jest wartościową monografią poświęconą instytucji renty. To, że mieści ona w sobie uwagi poświęcone poszczególnym instytucjom dającym świadczenie okresowe uprawnionym, ale regulowanym przez różne gałęzie prawa, stanowi jej zaletę.

Pozwala dostrzec bardziej złożoną konstrukcję renty pojmowanej jako obowiązek spełniania określonych świadczeń, przede wszystkim pieniężnych, w określonych jednostkach czasu. W zasadzie większość opracowań poza uwagami porządkującymi dotyka także ważnych zagadnień teoretycznych, wskazując na dobry warsztat ich autorów.

 

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Krzysztofa Zagrobelnego

*****

Tytuł: Renta w prawie polskim

Redakcja: Monika Drela

Recenzent: dr hab. Krzysztof Zagrobelny

Temat i słowa kluczowe: prawo; Polska; zobowiązania (prawo); ubezpieczenia społeczne; renty; renty rodzinne; ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa; niezdolność do pracy

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-12-7 (druk) ; ISBN 978-83-65431-13-4 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79948

*****

Spis treści
 

Część I. Renta z majątku prywatnego 

Monika Drela
Renta jako prawo podmiotowe prawa cywilnego

Dr Monika Drela
Renta deliktowa

Monika Tenenbaum-Kulig
Renta z art. 446 § 2 k.c.

Katarzyna Górska
Przedawnienie roszczenia o rentę deliktową

Anna Stangret-Smoczyńska
Umowa renty

Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Renta dla uprawnionego z tytułu umowy o dożywocie

Część II. Renta ze środków publicznych 

Małgorzata Czeredys-Wójtowicz
Renta w prawie zabezpieczenia społecznego

Helena Pławucka
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Małgorzata Czeredys-Wójtowicz
Renta rodzinna

Małgorzata Czeredys-Wójtowicz
Renta z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Karolina Stopka
Renty z tytułu wypadków powstałych „w szczególnych okolicznościach”

Helena Pławucka
Renta inwalidzka w systemie zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych

Karolina Stopka
Renty z ubezpieczenia społecznego rolników

Renata Babińska-Górecka
Renty „wyjątkowe” przewidziane w prawie ubezpieczeń społecznych

Monika Lewandowicz-Machnikowskaz
Renta socjalna