Skip to main content

Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecie

Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecieMonografia stanowi zbiór kilkunastu artykułów, które zostały przygotowane po odbywającej się w dniach 12-13 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego międzynarodowej konferencji naukowej p.t.: „Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecie”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, przy życzliwej pomocy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyskusje, które zostały zapoczątkowane podczas trwania tej Konferencji, stały się podstawą prowadzenia kolejnych badań mających na celu pogłębienie wiedzy na temat najbardziej interesujących kwestii charakteryzujących współczesne problemy ochrony wolności i praw jednostki.

W pierwszym rozdziale omówione zostały kwestie, których przedmiot wpisuje się w szeroko rozumiane zagadnienie respektowania międzynarodowych standardów ochrony wolności i praw jednostki. W założeniu celem tej części opracowania jest przypomnienie fundamentalnych gwarancji, które definiują istotę podstawowych rozwiązań prawnych przyjętych w różnych systemach prawnomiędzynarodowej ochrony wolności i praw jednostki, oraz zaprezentowanie istniejących wyzwań w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony wolnościom i prawom osobistym, politycznym oraz ekonomicznym. Drugi rozdział koncentruje się na zagadnieniu statusu informacyjnego jednostki, przede wszystkim zaś ma na celu ustalenie roli i znaczenia wolności słowa oraz prasy we współczesnym państwie demokratycznym, w którym coraz ważniejszą rolę odgrywają media społecznościowe. Prawa dziecka i zapewnienie im skutecznej ochrony stało się przedmiotem analizy w opracowaniach zamieszczonych w rozdziale trzecim. Wbrew pozorom okazuje się, że ta sfera międzynarodowej i krajowej regulacji nie przekłada się na rzeczywiste zagwarantowanie podmiotowego traktowania dziecka przez ustawodawcę, instytucje publiczne, a także przez rodziców. Nie zawsze bowiem litera prawa natychmiast wpływa na zmianę społecznego identyfikowania dziecka jako bezpośredniego adresata wolności i praw.

Redaktorzy oraz autorzy, z których część jest członkami kół naukowych, mają nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do pogłębienia badań nad problematyką wolności i praw jednostki, a z drugiej strony stanie się rzeczową pomocą naukową i dydaktyczną.

*****

Tytuł: Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecie

Redakcja: Mariusz Jabłoński, Tomasz Jurczyk, Patryk Gutierrez

Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Sabina Grabowska, dr hab. prof. nadzw. Radosław Grabowski

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-59-8

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/67621

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

Rozdział I. Respektowanie międzynarodowych standardów w obszarze ochrony wolności i praw człowieka 

Szymon Mazurkiewicz
Human rights and the philosophy of international law – between law of nature and legal positivism?

Barbara Klebeko
Handel ludźmi jednym z największych współczesnych zagrożeń dla realizacji idei praw człowieka

Dominika Kuźnicka
Dostęp do wody − prawo człowieka czy towar podlegający prawom wolnego rynku? Obecne regulacje prawne i perspektywy na przyszłość

Magdalena Abu Gholeh
Sytuacja prawna i faktyczna uchodźców a prawa człowieka

Damian Szczepaniak
Wolność sumienia i wyznania a nauczanie religii w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Magdalena Wrzalik
Wybrane polskie cenzusy wyborcze w świetle standardów międzynarodowych

Agata Pyrzyńska
Międzynarodowa obserwacja wyborów jako narzędzie ochrony podmiotowych praw wyborczych

Leyla Büyükbayrak, Michał Dahl
Sytuacja kobiet w Turcji. Aspekty prawne i społeczne

Mateusz Radajewski
Derogacja praw i wolności w sytuacjach nadzwyczajnych w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka

Tomasz Jurczyk
The role of the Court of Justice of the European Union in setting European Union standards of protection of fundamental rights

Rozdział II. Status informacyjny jednostki

Iwona Dyś
Współczesne standardy pracy dziennikarza jako kryterium oceny działania w granicach przysługującej wolności wypowiedzi. Analiza wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Amelia Mróz
Social media jako narzędzia walki o ochronę praw człowieka

Max Steuer
Searching for the Fair Balance? The Application of the Principle of Proportionality in Slovak Freedom of Speech Cases

Hanna Wiczanowska
Modern standards of the freedom of speech – from Otto Preminger Institut to the era of social media

Rozdział III. Prawa dziecka 

Waldemar Arroyo Rojas
Effects of Non-Recognition of Children as Citizens and of Exclusion from the International System upon their Human Rights

Урунова Санавбар Вахобовна
Некоторые вопросы в области обеспечения прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по международным и национальном законодательством Республики Таджикистан

Maciej Krogel
Ochrona praw dziecka w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych – wybrane aspekty

Patryk Gutierrez
Praca dzieci w krajach Ameryki Południowej i w Europie – Peru, Polska

O Autorach