Skip to main content

Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki

Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostkiNiniejsza publikacja ma charakter szczególny, nie jest to bowiem Księga Jubileuszowa, lecz monografia zbiorowa, której celem jest podziękowanie za życzliwość i bezinteresowną pomoc, której doświadczyli autorzy jako pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ze strony Pana Profesora Bogusława Banaszaka. Okazją do przygotowania publikacji jest fakt, iż właśnie kończy się kilka dekad pracy Profesora Bogusława Banaszaka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z których ostatnich 12 lat wiązało się z piastowaniem stanowiska kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego. Profesor postanowił bowiem podjąć nowe wyzwania, przenieść swoje centrum życia naukowego do innego ośrodka akademickiego i tam kontynuować dotychczasowe zainteresowania, jak również opiekę nad kolejnymi pokoleniami młodych naukowców.

Książka ta ma szczególny charakter dla kilku powodów. Po pierwsze, stanowi ona wyraz szacunku i sympatii Autorów dla Profesora Bogusława Banaszaka, któremu dedykowali oni swe prace z podziękowaniem za współpracę i z nadzieją na jej dalszy rozwój. Po drugie, zróżnicowane tematycznie prace traktują o bieżących problemach dotyczących wolności i praw jednostki oraz ich ochrony w wymiarach: filozoficznoetycznym, proceduralnym i prawnomaterialnym. Obok prac, których przedmiot jest sytuowany w prawie polskim, w książce odnajdujemy także prace traktujące o problemach prawa niemieckiego, japońskiego, prawa Rady Europy i Unii Europejskiej. Po trzecie, rzecz jest godna polecenia w pierwszej kolejności prawnikom specjalizującym się w problematyce statusu prawnego jednostki, ale z pewnością zainteresuje także tych, którzy na ścieżkę takich badań dopiero wkroczyli lub zamierzają to zrobić.

*****

Tytuł: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki

Tytuł odmienny: Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi

Redakcja: Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska

Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-90-1

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Joanna Kokocińska, Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/64879

*****

Spis treści
 

O Profesorze Bogusławie Banaszaku słów kilka

Rozdział I. Dylematy etyczne wolności i praw człowieka

Ryszard Balicki
Zniesienie kary śmierci w Polsce

Artur Ławniczak
Kilka uwag na temat starego i nowego paradygmatu relacji człowieka z prawem

Agnieszka Malicka
Eksperyment medyczny z udziałem człowieka w świetle niemieckiego prawa konstytucyjnego

Artur Preisner
Paternalizm a wolność

Rozdział II. Status informacyjny jednostki

Michał Bernaczyk, Urszula Muszalska
Ewolucja prawa do informacji w Japonii. Od shiru kenri do Joho Kokai Ho

Mariusz Jabłoński
„Dokument wewnętrzny” i jego udostępnienie na podstawie Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej

Justyna Węgrzyn
Prawo konsumenta/pacjenta do informacji zawartych w dokumentacji medycznej

Agnieszka Wojtatowicz-Lasek, Krzysztof Wygoda
Prawo dostępu do własnych danych ubezpieczonego − zakres i tryb

Joanna Żak
Koncepcja „prawa do bycia zapomnianym”

Rozdział III. Jednostka w społeczeństwie obywatelskim

Izabela Bernatek-Zaguła
Status prawny członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Polsce

Anna Deryng
Status organizacji pozarządowych w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Anna Feja-Paszkiewicz
Zmiany w postrzeganiu statusu członka wspólnoty samorządowej – kilka uwag

Paweł Kuczma
Prawo obywatela Unii Europejskiej do wystąpienia z europejską inicjatywą obywatelską

Sylwia Jarosz-Żukowska, Łukasz Żukowski
Wolność akademicka w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych

Anna Śledzińska-Simon
Eliminacja stereotypów płci w kontekście przemocy uwarunkowanej płcią w wielopoziomowym systemie ochrony praw człowieka

Rozdział IV. Środki i gwarancje ochrony wolności i praw jednostki

Malwina Jaworska
Realizacja konstytucyjnego prawa do wyegzekwowania orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Tomasz Jurczyk
Trzy źródła praw podstawowych Unii Europejskiej

Piotr Kapusta
Nowe technologie w służbie prawa do sądu

Robert Kropiwnicki
System wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce

Małgorzata Masternak-Kubiak
Znaczenie zasady proporcjonalności w procesie inwestycyjno-budowlanym

Justyna Michalska
Prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie

Mateusz Radajewski
Ochrona podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela jako zasada stanów nadzwyczajnych

Jakub Rzucidło
Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a prawo do sądu podmiotu leczniczego prowadzącego szpital

Rozdział V. Obowiązki konstytucyjne

Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk
Dylematy konstytucyjnej regulacji obowiązków jednostki w Konstytucji RP

Nina Leśniak
Realizacja konstytucyjnych obowiązków ochrony środowiska przez samorząd terytorialny w Polsce

Michał Zieliński
Obowiązki konstytucyjne a ustrój państwa