Skip to main content

Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości

Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowościNiniejsza monografia prezentuje najbardziej aktualne a jednocześnie wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości, rozpatrywane z perspektywy zarówno nauk ekonomicznych, jak i prawnych. W grupie zagadnień dotyczących bankowości a nawet szerzej - rynku finansowego, przedstawiono kształt struktury krajowych regulacji prawnych bankowych norm ostrożnościowych, w związku z wymogiem ich dostosowania do tzw. „pakietu CRD IV/CRR”, regulację prawną opłat interchange w kształcie przyjętym ostatecznie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych wykonanych na podstawie karty. W zakresie problematyki podatkowej poruszone zostały zarówno zagadnienia dotyczące kwestii odpłatności świadczenia w podatku od towarów i usług opodatkowania nim dotacji uzyskiwanych przez podmioty prywatne na realizację zadań, powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej i w zakresie usług edukacyjnych, czy też opodatkowania dotacji dla instytucji kultury. W tym nurcie omówiono także opodatkowanie działalności rolniczej, zarówno z perspektywy historycznej, jak i aktualnych problemów i tendencji w tym zakresie, opodatkowanie gminy podatkiem od nieruchomości, klauzulę generalną przeciwko unikaniu opodatkowania. Trzeci nurt rozważań stanowią zagadnienia dotyczące zarządzania finansami i rachunkowości. W jego ramach została zaprezentowana problematyka dotycząca roli sprawozdań finansowych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zarządzania nim; sposobu ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa, możliwości finansowania działalności związanej z transferem technologii do praktyki gospodarczej. Ponadto, przedstawione zostały podatkowe i rachunkowe ujęcie przychodów i kosztów wynikających z tak zwanych nadwykonań świadczeń medycznych, które powstają po przekroczeniu limitu świadczeń określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Narodowym Funduszem Zdrowia.

*****

Tytuł: Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości

Redakcja: Anna Ćwiąkała-Małys, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Recenzent: dr hab. Anna Zalcewicz

Temat i słowa kluczowe: normy ostrożnościowe; pakiet CRD IV/CRR; opłata intrchange; Venture Capital; transfer technologii; koszty działalności przedsiębiorstwa; rachunek kosztów; sprawozdanie finansowe; bilans; rachunek zysków i strat; dotacja; podatek od towarów i usług; podatek od nieruchomości; podatki w rolnictwie; rachunkowość rolnicza; unikanie opodatkowania; klauzula generalna; instytucje kultury; podmioty lecznicze; nadwykonania; świadczenia ponadlimitowe

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-05-9 (druk), ISBN 978-83-65431-06-6 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/79911

*****

Spis treści
 

Wstęp

Anna Grodecka
Nowa struktura regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych

Marzena Karpińska
Formy finansowania projektów w procesie transferu technologii

Roman Kotapski
Ujmowanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego

Michał Krawczyk
Nadwykonania podmiotów leczniczych w ramach realizacji kontraktów zawartych z NFZ – problematyka związana z opodatkowaniem podatkiem dochodowym

Paweł Łagowski
Świadczenia ponadlimitowe w podmiotach leczniczych – aspekt prawno-rachunkowy

Ilona Maj
Dualizm gmin – gmina jako podatnik i beneficjent tego samego podatku

Krzysztof Maruszczak
Rola sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Monika Mucha
Zasady finansowania instytucji kultury przez gminy i ich skutki w podatku VAT

Krzysztof Prymon
Rachunkowość i podatki w rolnictwie. Mity i prawdy

Ewelina Skwierczyńska
Odpłatność świadczeń w podatkowoprawnym stanie faktycznym podatku od towarów i usług

Mieczysława Szymańska
Usługi z zakresu pomocy społecznej i oświatowej finansowane dotacjami z budżetu gminy a podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

Katarzyna Urbańska
Opłata interchange na gruncie regulacji krajowych i unijnych

Monika Zieniewicz
Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – ewolucja instytucji i współczesne tendencje w Polsce

Wykaz literatury

Notki o Autorach i Redaktorach